PL EN UA
Strona Główna » Inżynieria środowiska » Badania naukowe

Badania naukowe

_OK_badania_naukowe_tlo.jpg


Tematyka badawczaW laboratoriach Instytutu Nauk Technicznych prowadzone są prace badawcze obejmujące następujące zagadnienia:

 

 • Analiza specjacyjna metali ciężkich w próbkach środowiskowych
 • Ocena mobilności i biodostępności metali ciężkich z osadów ściekowych do gleb i wód powierzchniowych
 • Badania zawartości metali ciężkich metodami atomowej spektrometrii absorpcyjnej
 • Prace nt. granic wykrywalności i oznaczalności metod FAAS i GFAAS metodami statystycznymi
 • Wykorzystania nanokompozytów TiO2 jako nośnika w technice Head-Space SPME do oznaczeń węglowodorów aromatycznych grupy BTEX w wodzie i ściekach metodą chromatografii gazowej
 • Wykorzystania modyfikowanych nanokompozytów TiO2 jako nośnika do oznaczeń środków przeciwbólowych w wodzie i ściekach metodą HPLC

Publikacje pracowników


 • 2017:

 1. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2017). Effect of chemical coagulants on the sedimentation properties of activated sludge . In: Progress in Environmental Engineering V,- Pawłowski M.& Pawłowska L.(eds.) Taylor & Francis Group, pp. 109-114.
 2. Monografia: Sekwencyjne reaktory porcjowe. Podstawy technologii, zasady projektowania, i przykłady zastosowań (2017). Masłoń Adam, Janusz A. Tomaszek, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, S-ka z o.o.
 3. Monografia: Masłoń A., Tomaszek J.A. (2017). Sekwencyjne reaktory porcjowe. Monografia Wyd. Seidel Przywecki
 4. Konferencja: Justyna Koniuszy-Nycz – udział w XIV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”, artykuł: Korzyści wynikające z zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS) – popiołu z biomasy jako nawozów odkwaszających glebę
 5. Patent:Tomaszek J.A. (2017). Biologiczna oczyszczalnia scieków z biomasa w stanie zawieszonym. Wzór użytkowy Nr. W. 24084, Urząd Patentowy RP
 • 2016:
 1. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2016). Application of a biopreparation with cultures of effective microorganisms to the processing of wastewater sludge on a semi-industrial scale. Environment Protection Engineering, Vol. 42, no. 1, 33-44
 2. Czarnota J., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2016). Substancje pyliste w technologii tlenowego osadu granulowanego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Tom Nr 11, 407-412
 3. Grabas M., Tomaszek J.A., Czerwieniec E., Masłoń A., Łuczyszyn J., (2016). Application of a biopreparation with cultures of effective microorganisms to the processing of wastewater sludge on a semi-industrial scale. Environment Protection Engineering, Vol. 42, no. 1, 33-44
 4. Czarnota J., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2016). Zastosowanie substancji pylistych w technologii tlenowego osadu granulowanego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Nr.11/2016, 407-412
 5. Konferencja: Czarnota J., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2016). Substancje pyliste w technologii tlenowego osadu granulowanego. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów”. Warszawa, 14 października 2016
 6. Konferencja: Tomaszek J., (2016). Effect of chemical coagulants on the sedimentation properties of activated sludge. V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska. Lublin 29 maja – 1 czerwca 2016 r.
 7. Konferencja: Czarnota J., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2016). Substancje pyliste w technologii tlenowego osadu granulowanego. Konferencja naukowo-techniczna pt. "Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów”. Warszawa, 14 października 2016 r
 • 2015:

 1. Masłoń A, J.A Tomaszek (2015). A study on the use of the  BioBall as a biofilm carrier in a sequencing batch reactor". Bioresource Technology. V.196, pp. 557-585.
 2. Gruca–Rokosz R., J.A.Tomaszek (2015). Methane and Carbon Dioxide in the Sediment of a Eutrophic Reservoir: Production Pathways and Diffusion Fluxes at the Sediment–Water Interface. Water Air Soil Pollut. 226(2):16.
 3. Tomaszek J.A., J. Czarnota (2015). A review of current knowledge on N2O emissions from WWTPs. In: Progress in Environmental Engineering,- Tomaszek & Koszelnik (eds) 2015 Taylor & Francis Group,
 4. Masłoń A., J.A. Tomaszek, (2015). The use of keramsite grains as a suppurt material for the biofilm in moving bed technology. In: Progress in Environmental Engineering,- Tomaszek & Koszelnik (eds) 2015 Taylor & Francis Group, pp. 59-72,
 5. Kida M., A. Masłoń, J.A. Tomaszek, and P. Koszelnik, (2015). The possibilities of limitation and elimination of activated sludge bulking. In: Progress in Environmental Engineering,- Tomaszek & Koszelnik (eds) 2015 Taylor & Francis Group, pp 35-58,
 6. Bartoszek L., J.A. Tomaszek and J.B. Lechowicz, (2015). Differentiation of selected components in bottom sediments of Poland's Solina-Myczkowce complex of dam reservoirs. In: Progress in Environmental Engineering,- Tomaszek & Koszelnik (eds) 2015 Taylor & Francis Group,
 7. Tomaszek J.A. & P. Koszelnik, (2015). Progress in Environmental Engineering: Water, Wastewater Treatment and Environmental Issues. CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group,
 8. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2015). Wpływ pylistego keramzytu pylistego na biologiczne oczyszczanie ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym. Technologia Wody, 4(42), 58-65.
 9. Masłoń A., Tomaszek J.A., Opaliński I., Piech A., (2015). Właściwości fizykochemiczne pylistej formy keramzytu w aspekcie wspomagania usuwania fosforu ze ścieków. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 106-108.
 10. Masłoń A., Tomaszek J.A., (2015). Oczyszczanie z keramzytem. Kierunek WODKAN, 2, 81-85.Monografia:„Progress in Environmental Engineering” (2015). Water, Wastewater treatment and Environmental protection Issues- Editors: Tomaszek J.A., P. Koszelnik, Published by: CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, London, 2015
 11. Czarnota J., J.A. Tomaszek, M. Zdeb, A. Masłoń, (2015). Modyfikacja klasycznego reaktora SBR w aspekcie formowania tlenowego osadu granulowanego. [W:]Monografii Mikoń K. i M. Czop pt.: „ Współczesne problemy ochrony  środowiska II” Wydawca Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, publ. Przez Mastermedia Sp. Z o.o. Gliwice 2015,
 12. Ilba E., Tomaszek J.A., Masłoń A., (2015). Możliwości rolniczego wykorzystania osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni województwa podkarpackiego, 137-148. [w:] Krupa J., (red.) Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów.
 13. Mędrala G., A. Antosz, J.A. Tomaszek, (2015). Efektywność zmodernizowanej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji miasta Łańcuta w zakresie gospodarki osadowej. W: Monografii Marczewska B. (2015)pt.: „Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie”.Wschodni Klaster Komunalny, Wydawnictwo Seidel-Przywecki. Str. 41-52. 
 14. Masłoń A., J.A. Tomaszek, (2015). Wykorzystanie pylistego keramzytu do wspomagania technologii osadu czynnego. W: Monografii Marczewska B. (2015)pt.: „Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie”. Wschodni Klaster Komunalny, Wydawnictwo Seidel-Przywecki. Str. 65-84.
 15. Skrypt: Tomaszek J.A. (2015) Advanced wastewater treatment. Nutrient removal. Materiały pomocnicze do celów dydaktycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 16. Skrypt:Czarnota J., Tomaszek J.A. (2015) Treatment and disposal of sludge Materials for lab excercises. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.


 17. Publikacje które ukazały się w czasopiśmie: JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (3/I/15), lipiec-wrzesień 2015:

 18. Włodzimierz Banach, Robert Szczepanek: Zmiany parametru CN metody SCS w dorzeczu górnej Wisły, na podstawie danych rastrowych Corine Land Cover z lat 1990-2012
 19.  Wiesław Gądek, Włodzimierz Banach, Robert Szczepanek: Hydrologiczny model WISTOO – reaktywacja
 20. Ewa Ilba, Grzegorz P. Kasprzyk: Wykorzystanie przedziału ufności krzywej kalibracyjnej do oszacowania granicy wykrywalności i oznaczalności miedzi w metodzie FAAS
 21.  Robert Wierzbicki: Zastosowanie modelowania matematycznego w projektowaniu modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę na przykładzie systemu wodociągowego gminy Zator (część I)

 

Prace z zakresu inżynierii środowiska opublikowane zostały w materiałach konferencji "Inżynieria dla Środowiska":

 

IdS_okladka.jpg

 

Konferencja "Inżynieria dla środowiska"Instytut Nauk Technicznych organizuje cyklicznie (w cyklu trzyletnim) konferencję naukowo-techniczną
"Inżynieria dla środowiska" Więcej informacji w zakładce konferencji na stronie:


[Konferencja "Inżynieria dla środowiska"]


Seminarium(w przygotowaniu)

 

 


 

[Strona główna instytutu]

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!