PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Inwestycje » Campus

Campus

Rozbudowa bazy dydaktycznej campusu PWSW w Przemyślu

logo.jpg

Kamera online - widok z placu budowy Campusu PWSW w Przemyślu:

- budynek dydaktyczny.

 

Numer i tytuł projektu:

W dniu 29 września 2009 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie realizacji projektu: Nr POPW.01.01.00-18-010/09-00 „Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura uczelni.

Zakres Projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury edukacyjnej campusu uczelnianego PWSW w Przemyślu tj.:

  • budowa zespołu dydaktycznego z nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami badawczymi dla kierunków inżynieryjno - technicznych, priorytetowych dla rozwoju gospodarki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
  • budowa domu studenckiego na 187 miejsc, który wraz z zespołem dydaktycznym dla studiów inżynierskich będzie stanowił integralną część campusu uczelnianego i zapewni płynne funkcjonowanie budynku dydaktycznego kształcącego studentów na kierunkach kluczowych dla rozwoju gospodarki.

Cel i planowane rezultaty:

Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury dydaktycznej związanej z procesem edukacji na poziomie wyższym. Powstanie nowoczesny ośrodek akademicki, spełniający europejskie standardy kształcenia i wszechstronnie oddziaływujący na otoczenie. Infrastruktura wsparta w wyniku realizacji projektu posłuży do otwarcia nowych kierunków studiów inżynieryjnych, zgodnych z potrzebami gospodarki oraz rynku pracy. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez m.in. następujące cele szczegółowe:

  • wybudowanie dwóch nowych obiektów, tj.: budynek dydaktyczny i akademik,
  • pełne wyposażenie w sprzęt specjalistyczny nowych laboratoriów naukowo - badawczych dla kierunków technicznych łącznie 14 szt. laboratoriów,
  • infrastruktura wewnętrzna w tym drogi, ciągi pieszo - jezdne, parkingi,
  • wyposażenie socjalne budynków dydaktycznych i domu studenckiego.

Absolwenci nowych kierunków studiów, dzięki realizacji projektu będą poszukiwanymi na lokalnym rynku specjalistami. W wyniku realizacji projektu trwałym rezultatem będzie poprawa warunków kształcenia w regionie. Zwiększy się dostęp społeczeństwa do szkolnictwa wyższego. Potencjał laboratoriów umożliwi prowadzenie badań naukowych i przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Kto skorzysta dzięki projektowi:

Odbiorcami rezultatów projektu będą przede wszystkim studenci oraz środowisko naukowe. Skorzystają również mieszkańcy regionu, gdyż otwarcie nowych kierunków studiów inżynieryjnych przyczyni się do zmniejszania dystansu intelektualnego, organizacyjnego i gospodarczego regionu w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów Europy. Infrastruktura wsparta w wyniku realizacji projektu stanie się platformą międzynarodowej współpracy naukowo badawczej regionów Polski i Ukrainy, oraz polem dialogu kultur w przygranicznym obszarze działania uczelni. Ze względu na lokalizację inwestycja wywrze korzystny wpływ na lokalny rozwój społeczno - gospodarczy i dobrze rokującą współpracę transgraniczną. Zarówno Przemyśl jak i województwo podkarpackie, dzięki rozwojowi szkolnictwa wyższego podwyższy swój kapitał społeczny. Wykształcone społeczeństwo będzie miało niebagatelny wpływ na minimalizację izolacji społecznej regionów Polski Wschodniej, szczególnie zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. Termin realizacji inwestycji: 1 stycznia 2008 - 31 grudnia 2013 roku. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w dziale rozwoju uczelni: tel. 016/6768596.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 34,76 mln PLN
  • Budżet Państwa 6,13 mln PLN
  • Wkład własny Beneficjenta 0,00.

Informacja prasowa na temat projektu na stronie PARP

Opracował: I. Kaczmar

PWSW Kolegium Techniczne wizualizacja
PWSW Kolegium Techniczne wizualizacja
PWSW Kolegium Techniczne wizualizacja
PWSW Kolegium Techniczne wizualizacja
PWSW Kolegium Techniczne wizualizacja
PWSW Kolegium Techniczne wizualizacja
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW Dom Studenta
PWSW Dom Studenta
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!