PL EN UA
Strona Główna » Studia podyplomowe » Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU

DORADZTWO ZAWODOWE

 

- STUDIA DWUSEMESTRALNE (DOSKONALĄCE)

- STUDIA TRZYSEMESTRALNE DLA NAUCZYCIELI  (KWALIFIKACYJNE)TYP STUDIÓW:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (magisterskim, licencjackim, inżynierskim)

 

CEL STUDIÓW:  przekazanie wiedzy i umiejętności oraz nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy doradcy zawodowego oraz szkolnego doradcy zawodowego

 

STUDIA ADRESOWANE są do osób zainteresowanych pracą doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy, w organizacjach pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze środków UE, instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych oraz do nauczycieli zatrudnionych w systemie oświaty, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Program studiów przygotowuje zarówno do indywidualnej jak i grupowej pracy doradczej i jest dostosowany do pracy z różnymi typami klientów np. z osobami bezrobotnymi w ramach systemu urzędów pracy, uczestnikami projektów mających za zadanie aktywizację zawodową, uczniami szkół ponadgimnazjalnych, studentami, osobami dorosłymi zainteresowanymi rozwojem ścieżki kariery itd.

 

WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów, zrealizowanie praktyki oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW: ramowy program do pobrania

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Struktura zajęć:

Studia dwusemestralne obejmują 260 godz. zajęć w formie wykładów, warsztatów, praktyki zawodowej w instytucjach rynku pracy oraz seminarium dyplomowe. Łącznie 30 ECTS.

Studia trzysemestralne obejmują 352 godz. zajęć w formie wykładów, warsztatów, moduł praktyczny - praktykę doradczą w instytucjach rynku pracy i placówkach. Łącznie 45 ECTS.

 

Tryb zajęć:

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym przez dwa/trzy semestry - w soboty i niedziele w godz.  9.00 - 17.30, zwykle co dwa tygodnie (z wykluczeniem długich weekendów i świąt).

Istnieje możliwość rezerwowania noclegu na terenie uczelni w cenie 35,00 zł (w pok. dwuosobowych)

 

Absolwenci otrzymują:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające nabyte kwalifikacje.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Rektora PWSW w Przemyślu o przyjęcie na studia podyplomowe podanie do pobrania
  • KSEROKOPIA oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu lub odpisu do doniesienia po uruchomieniu studiów)
  • kserokopia dowodu osobistego.

 

Termin rekrutacji:  od 01 KWIETNIA  2017 r. do  10 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

 

Rozpoczęcie studiów:  PAŹDZIERNIK 2017 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  w Przemyślu

Kolegium Techniczne

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

pokój nr 3.46

 

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 6

37-700 Przemyśl

z dopiskiem „Studia podyplomowe .............................................................."

                                                         (kierunek studiów podyplomowych)

Zapisów można także dokonać wcześniej drogą elektroniczną przesyłając formularz zgłoszenia na studia na adres: , a następnie dostarczyć dokumenty w terminie jak wyżej.

 

Koszt studiów:

Studia dwusemestralne - 260 godz.: 2800,00 zł

Możliwe formy płatności:

  • płatność roczna za dwa semestry - 2 800,00 zł, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć;
  • płatność semestralna -  dwie raty  po 1 400,00 zł - przed rozpoczęciem każdego semestru.

 

Studia trzysemestralne - 352 godz.: 3 700,00 zł

Możliwe są następujące formy płatności:

  • płatność roczna za semestr I i semestr II - 2 800,00 zł, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
  • płatność semestralna za semestry I i II -  dwie raty  po 1 400,00 zł - przed rozpoczęciem każdego semestru
  • płatność za III semestr - 900,00 zł przed rozpoczęciem trzeciego semestru.

Całość wpłaty lub rata (w zależności od wyboru formy płatności) powinna zostać wniesiona w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia studiów  na konto  uczelni.

Numer konta: 82 2030 0045 1110 0000 0249 0850 z podaniem imienia i nazwiska studenta oraz nazwy kierunku studiów podyplomowych.

 

KONTAKT:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  w Przemyślu

Dział Rozwoju i Współpracy

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

pokój nr 3.46

tel. 16 735 52 12

e- mail: podyplomowe@pwsw.pl

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!