PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Centrum Badań nad Młodzieżą » Działalność

Działalność

W 2007 r. w ramach Instytutu Socjologii PWSW powstało Centrum Badań nad Młodzieżą. Na inaugurację nowo powstałej placówki zorganizowano 14.06.2007r. seminarium, na którym zaprezentowano wyniki badań nad aspiracjami młodzieży pogranicza. Były to pierwsze badania,
w których podjęto próbę określenia celów
i dążeń edukacyjno-zawodowych młodzieży pogranicza. Drugim niemniej ważnym celem była diagnoza potencjału modernizacyjnego dla regionu peryferyjnego jakim jest byłe województwo przemyskie. Trzecim celem było określenie wpływu globalizacji i integracji europejskiej, czyli zmiany społeczno-kulturowej na orientacje społeczne młodzieży. Badania zrealizowano na próbie kwotowej 740 maturzystów z byłego województwa przemyskiego.

W 2008 r. zostały powtórzone badania o podobnej problematyce. W ramach realizowanych sondażów podjęto problematykę aspiracji życiowych oraz funkcjonowanie młodzieży w dobie intensywnych zmian społecznych. Tradycyjnie sondaż został przeprowadzony wśród maturzystów oraz po raz pierwszy ankietami objęto również gimnazjalistów. Poza tymi już znanymi zagadnieniami do kolejnej edycji badań zostały włączone problemy nierówności edukacyjnych, korzystania z korepetycji. W dobie globalizacji niezmiernie ważnym elementem rzeczywistości społecznej jest Internet i problematyka funkcjonowania młodzieży w sieci. Badanie problematyki cyfrowego wykluczania i cyfrowych kompetencji młodzieży zamieszkującej wschodnie rubieże Unii Europejskiej pozwoliło na pełniejszą diagnozę potencjału modernizacyjnego regionu.  
W trakcie realizacji sondażu zebrano  dane z 32 szkół ponadgimnazjalnych i 24 gimnazjów.  Wśród maturzystów zrealizowano 936 ankiet. Z gimnazjalistami przeprowadzono 800 indywidualnych wywiadów metodą audytoryjną.

W trzecim roku działalności Centrum Badań nad Młodzieżą weszło w nową fazę rozwoju. Tradycyjnie zostały przeprowadzone badania wśród maturzystów. W sondażu wzięły udział 26 szkoły ponadgimnazjalne z subregionu przemyskiego. W ramach realizowanego projektu przebadano 1258 maturzystów. W westionariuszu ankiety znalazły się tradycyjnie pytania na temat aspiracji edukacyjno-zawodowych młodzieży pogranicza. Ponadto w kwestionariuszu zostały też umieszczone problemy nierówności społecznych, stosunku młodzieży do integracji europejskiej, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wprowadzenia waluty euro, tożsamości. Poszukiwanie znamion obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży zamieszkałej wschodnie rubieże UE było jednym
z zagadnień podejmowanych w tegorocznych badaniach.

Drugim poważnym  przedsięwzięciem podjętym w tym roku przez Centrum Badań nad Młodzieżą było nawiązanie współpracy z Instytutem Socjologii UJ. Przemyska uczelnia wspólnie z UJ wzięła udział w badaniach  realizowanych pod kierownictwem profesora Mariana Niezgody w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: ,,Analiza społecznych konsekwencji przemian edukacyjnych w Polsce". Naszym zadaniem było zrealizowanie badań nad nierównościami edukacyjnymi wśród gimnazjalistów w województwie Podkarpackim, Małopolskim i Śląskim.
W ramach tego projektu zrealizowano 1800 ankiet. Określenie determinant nierówności edukacyjnych wśród gimnazjalistów, ich głównych przejawów i wpływu na szanse życiowe młodzieży było głównym wątkiem przedmiotem niniejszych badań.

Wymiernym efektem działań naszej placówki jest publikacja pt. ,,Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza". Książka pokazuje plany i dążenia młodej generacji subregionu przemyskiego oraz stara się zasygnalizować, że młodzi ludzie coraz rzadziej lokują swoje plany życiowe na przemyskiej ziemi. W efekcie tych procesów za parę lat nie będzie endogennych czynników zmiany społecznej. Brak będzie wewnętrznych impulsów rozwojowych.   

Centrum Badań nad Młodzieżą jest palcówką naukowo-dydaktyczną. Głównym celem jest tworzenie wiedzy o młodej generacji pogranicza i ogólnie o młodzieży. Zamierzamy
w przyszłości nawiązać współpracę z partnerami na Ukrainie, Słowacji i wraz z nimi prowadzić wspólne badania nad pograniczem. Zgromadzone do tej pory materiały chcemy częściowo udostępnić wszystkim zainteresowanym. W związku z tym publikujemy artykuły
i opracowania książkowe, w których znajdują się diagnozy i analizy różnych aspektów młodej generacji pogranicza.

Centrum Badań nad Młodzieżą jest wspólnym przedsięwzięciem pracowników uczelni
i studentów. Nasi studenci a szczególnie studenci II roku socjologii są corocznie wysyłani do szkół, by tam zdobywać wiedzę o młodzieży. Dzięki odpowiedniemu programowi studiów, młodzież ma szanse sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce. Niewątpliwie bez zaangażowania i pracy studentów socjologii nie byłoby obecnych sukcesów, gdyż to oni uczestniczą w całym procesie badawczym od sformułowania problemu po pisanie raportów. Część studentów na trzecim roku może również rozwijać swoje zainteresowania tematyką młodzieży w czasie seminarium, na którym powstają prace z zakresu socjologii młodzieży.

Na koniec podajemy cele, jakie nam przyświecały przy tworzeniu Centrum Badań nad Młodzieżą:

  • Mamy nadzieję, że tworzona wiedza o młodzieży zostanie wykorzystana przez ekspertów, samorządowców i wszystkich ludzi zajmujących się młodzieżą i jej problemami.
  • Również żywimy głęboką nadzieję, że sama młodzież jest zainteresowana swoim autoportretem i niekiedy odwiedzi nasze strony aby zobaczyć swój wizerunek
    w socjologicznym zwierciadle.
  • Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi jednostkami badawczymi, administracją państwową, samorządem terytorialnym, organizacjiami pozarządowymi; szkołami i tymi wszyskimi, którym leży na sercu dobro młodzieży.
  • Centrum Badań nad Młodzieżą realizuje ekspertyzy i badania wsród młodzieży zarówno w ramach swojej działalności statutowej, jak też na potrzeby instytucji i podmiotów zewnętrznych.

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!