PL EN UA
Strona Główna » Inżynieria środowiska » Informacje

Informacje

Inżynieria Środowiska PWSW informacje

 

Instytut Nauk Technicznych PWSW prowadzi studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym (bezpłatne) na kierunku inżynieria środowiska. W roku akademickim 2015/2016 został wprowadzony profil praktyczny. Studia trwają 3,5 roku i kończą się egzaminem inżynierskim oraz obroną pracy dyplomowej. Kadrę dydaktyczną na kierunku inżynieria środowiska stanowią doktorzy, doktorzy habilitowani i profesorowie nauczyciele akademiccy pracujący na pierwszym etacie w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz wykładowcy praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym.

Celem kształcenia na kierunku inżynieria środowiska jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę z zakresu podstaw nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych do rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących obiektów, urządzeń i instalacji wraz z przynależnymi technologiami służących do kształtowania i ochrony środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. W szczególności są to problemy dotyczące:

  • odnawialnych źródeł energii,
  • zrównoważonego rozwoju zasobów środowiska,
  • ujmowania wody powierzchniowej i podziemnej i jej uzdatniania dla celów spo­żyw­czych,
  • dystrybucji wody w miejskich i wiejskich sieciach wodociągowych oraz instalacjach wewnętrznych w budynkach,
  • odprowadzania ścieków w systemach kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych,
  • oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania powstających osadów,
  • gospodarowanie odpadami oraz ich unieszkodliwiania.

Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

 

Uprawnienia absolwenta:

Absolwent kierunku inżynieria środowiska uzyskuje zawodowy tytuł inżyniera i ma podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w zakresie realizowanych specjalności. Ponadto może kontynuować studia II stopnia (magisterskie) na dowolnej uczelni w kraju prowadzącej studia na kierunku inżynieria środowiska.

 

Możliwości pracy:

Inżynier inżynierii środowiska może być zatrudniony w biurach projektów, w przed­się­bior­­stwach realizujących i eksploatujących instalacje i mikroinstalacje OZE, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, systemy wodociągowo-kanalizacyjne i oczysz­czal­nie ścieków, specjalistycznych jednostkach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za stan środowiska oraz zrównoważony rozwój jego zasobów, w komórkach zarządzających gospodarką wodno-ście­kową zakładów przemysłowych. Ponadto uzyskanie uprawnień budowlanych z zakresu inżynierii środowiska daje właściwą i szeroką podstawę do rozwinięcia własnej działalności gospo­­darczej.

Program studiów dla kierunku inżynieria środowiska przewiduje konieczność odbycia 4-tygodniowej praktyki zawodowej, która może być realizowana w jednostkach zajmujących się powyżej scharakteryzowaną działalnością gospodarczą i administracyjną.

Stypendia dla studentów:

Możliwość uzyskania stypendiów: socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w Domu Studenckim, socjalnego w zwiększonej wysokości  z tytułu zakwaterowania w obiekcie innym niż Dom Studencki oraz Rektora dla najlepszych studentów.

 

Studenci inżynierii środowiska na zajęciach z Geodezji 

Fot. T. Bielański

Laboratorium z chemii
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!