PL EN UA
Strona Główna » Płatne praktyki zawodowe » Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Krótki opis projektu

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym.

Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi. Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji projektu: od: 2015-10-01 do: 2018-09-30. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

Zasady udziału STUDENTA PWSW w programie - PIERWSZY nabór

 1. Student odbywa praktykę w łącznym wymiarze 6 miesięcy w terminie ustalonym między studentem, firmą i uczelnią, cała praktyka musii sie zakończyć nie później niż do 30 czerwca 2018 roku;
 2. Za udział w praktyce student otrzymuje stypendium w pięciu równych comiesięcznych częściach (wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 do 6 miesiąca w maksymalnej kwocie 11 503,00 zł na jednego studenta, czyli 2300,60 zł miesięcznie);
 3. Istnieje możliwość zaliczenia 1 miesiąca praktyki, odbytego przez studenta przed przystąpieniem do projektu. W takiej sytuacji student odbywa jedynie 5 miesięcy praktyki, za które otrzymuje stypendium odbywa po zaliczeniu 1 roku studiów.
 4. Ze środków projektu można pokryć także ewentualne dodatkowe koszty ponoszone przez studentów np. koszty dojazdów, zakwaterowania (w przypadku odbywania praktyki poza miejscem zamieszkania), koszty ubezpieczenia związanego z wykonywaniem praktyki itp., wynoszą maksymalnie 1 700,00 zł brutto na jednego studenta, wypłacane w postaci dodatku miesięcznego od 2 do 6 miesiąca praktyk;
 5. Studenci, którzy zobowiążą się do napisania tzw. aplikacyjnej pracy dyplomowej (rozwiązującej praktyczny problem zwiazany z praktyką) mają dodatkowo do dyspozycji kwotę maksymalnie 2 000,00 zł brutto na jednego studenta przeznaczoną na koszty ponoszone na wydatki związane z przygotowaniem pracy, takie jak np. nabycie dodatkowej literatury, odczynników, prowadzenie dodatkowych badań itp. Z zastrzeżeniem, iż materiały zakupione przez studenta po zakończeniu programu praktyk zostaną przekazane na potrzeby uczelni;
 6. Kierunki oraz roczniki, których studenci są uprawnieni do udziału w pierwszym naborze są wymienione w zakładce Rekrutacja.
 7. Szczegółowe obowiązki studenta odbywającego praktykę opisane zostały w regulaminach pilotażowej praktyki zawodowej, które znajdują się w zakładce Regulaminy i dokumenty do pobrania.

Zasady udziału STUDENTA PWSW w programie - DRUGI nabór

 1. Student odbywa praktykę w łącznym wymiarze 6 miesięcy w terminie ustalonym między studentem, firmą i uczelnią, cała praktyka musii sie zakończyć nie później niż do 30 września 2018 roku;
 2. Za udział w praktyce student otrzymuje stypendium w pięciu równych comiesięcznych częściach (wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 do 6 miesiąca w maksymalnej kwocie 11 503,00 zł na jednego studenta, czyli 2300,60 zł miesięcznie);
 3. Istnieje możliwość zaliczenia 1 miesiąca praktyki, odbytego przez studenta przed przystąpieniem do projektu. W takiej sytuacji student odbywa jedynie 5 miesięcy praktyki, za które otrzymuje stypendium odbywa po zaliczeniu 1 roku studiów.
 4. Ze środków projektu można pokryć także ewentualne dodatkowe koszty ponoszone przez studentów np. koszty dojazdów, zakwaterowania (w przypadku odbywania praktyki poza miejscem zamieszkania), koszty ubezpieczenia związanego z wykonywaniem praktyki itp., wynoszą maksymalnie 1 700,00 zł brutto na jednego studenta, wypłacane w postaci dodatku miesięcznego od 2 do 6 miesiąca praktyk;
 5. Studenci, którzy zobowiążą się do napisania tzw. aplikacyjnej pracy dyplomowej (rozwiązującej praktyczny problem zwiazany z praktyką) mają dodatkowo do dyspozycji kwotę maksymalnie 2 000,00 zł brutto na jednego studenta przeznaczoną na koszty ponoszone na wydatki związane z przygotowaniem pracy, takie jak np. nabycie dodatkowej literatury, odczynników, prowadzenie dodatkowych badań itp. Z zastrzeżeniem, iż materiały zakupione przez studenta po zakończeniu programu praktyk zostaną przekazane na potrzeby uczelni;
 6. Kierunki oraz roczniki, których studenci są uprawnieni do udziału w pierwszym naborze są wymienione w zakładce Rekrutacja.
 7. Szczegółowe obowiązki studenta odbywającego praktykę opisane zostały w regulaminach pilotażowej praktyki zawodowej, które znajdują się w zakładce Regulaminy i dokumenty do pobrania.

Zasady udziału PRACODAWCY w programie

 1. Pracodawca wyłoniony w zorganizowanym przez uczelnię naborze wyznacza  zakładowego opiekuna praktyki, który współpracując z opiekunem uczelnianym nadzoruje przebieg praktyki
 2. Uczelnia pokrywa koszty pracy zakładowego opiekuna praktyki w wysokości maksymalnie 1 000,00 zł brutto miesięcznie przez okres 3 miesięcy od 4 do 6 miesiąca praktyk. Kwota wynagrodzenia dla tego opiekuna może wynieść maksymalnie 5 000,00 zł brutto miesięcznie, co oznacza, że jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.
 3. Szczegółowe obowiązki zakładowegoo opiekuna praktyki dla studentów poszczególnych kierunków zostały opisane w regulaminach pilotażowej praktyki zawodowej, które znajduja sie w zakładce Regulaminy i dokumenty do pobrania
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!