PL EN UA
Strona Główna » Historia » Informacje

Informacje

Instytut Historii PWSW w Przemyślu w roku akademickim 2017/2018

 prowadzi nabór na  3-letnie studia wyższe na kierunek HISTORIA oferując moduły (specjalności) do wyboru : 

 

 

* Turystyczny (Turystyka międzynarodowa)

* Dydaktyczny (Nauczycielski)

Studia licencjackie na kierunku historia prowadzone są w w trybie stacjonarnym. Studia trwają 3 lata (sześć semestrów) i kończą się egzaminem licencjackim (obroną pracy licencjackiej). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki bądź podjęcia pracy zgodnie ze zdobytymi podczas studiów kwalifikacjami.

Uzupełnieniem toku kształcenia każdego studenta jest obowiązkowa praktyka zawodowa. Zajęcia dydaktyczne studentów stacjonarnych obywają się od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne są bezpłatne

Studenci mają możliwość uzyskania stypendiów: socjalnego, mieszkaniowego, specjalnego, na wyżywienie oraz za wyniki w nauce i sporcie.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskiech w zakresie historii.

 

Studiowanie historii powszechnie kojarzy się z zapamiętywaniem dat, nazwisk ważnych postaci, rozczytywaniem bezbarwnych opisów wojen i działań politycznych. Jednak poznawanie historii, to nie tylko jej zapamiętywanie, więc pierwsze skojarzenia związane z tym przedmiotem są mylące. Współczesny absolwent studiów historycznych to humanista wyposażony w rozległą wiedzę o przeszłości, naukach społecznych, kulturze, sztuce, demografii, statystyce i wielu innych. Studia historyczne kształtują dociekliwość w zadawaniu pytań i formułowaniu wniosków, myślenie syntetyczne i analityczne, umiejętność odczytywania informacji źródłowych i ich interpretowania. Dzięki kwalifikacjom i umiejętnościom nabytym w ramach specjalności zawodowych, pozwalają na odnalezienie się na rynku pracy.

 

Dlaczego warto wybrać studia w Instytucie  w przemyskiej PWSW? 

 

Instytut Historii swoim studentom zapewnia:

- doświadczoną i uznaną w świecie naukowym kadrę dydaktyczną (UJ, KUL, IPN i in.),

- dostosowany do europejskich standardów nowoczesny program studiów,

- zajęcia prowadzone w niewielkich grupach przez wykładowców uwzględniających indywidualne zainteresowania, umiejętności i potrzeby studentów,

- możliwość poszerzenia kwalifikacji podczas praktyk zawodowych,

- udział w atrakcyjnych objazdach naukowych i rajdach turystycznych krajowych i zagranicznych,

- szansę rozwijania własnych pasji i zainteresowań w Kole Naukowym, - możliwość publikowania prac naukowych oraz uczestnictwa w ogólnopolskich sesjach, konferencjach i zjazdach studenckich,

- przyjazny system stypendialny (stypendia socjalne, za wyniki w nauce),

- dostęp do bogato wyposażonej pracowni informatycznej z nielimitowanym dostępem do Internetu,

- możliwość zakwaterowania w nowoczesnym akademiku,

- bogate życie sportowe i towarzysko-kulturalne. 

 

Studiom historycznym towarzyszy wyjątkowa atmosfera miejsca. Sam Przemyśl, jak i budynek, w którym mieści się Instytut Historii PWSW – palac Lubomirskich na Bakończycach z otaczającym parkiem – wprowadzają szczególną „historyczną” atmosferę i sprawiają, że zgłębianie wiedzy staje się przyjemniejsze…

 

Charakterystyka Modułów (Specjalności)

 

Moduł turystyczny (dawna specjalność "turystyka międzynarodowa") skierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych historią, a w przyszłości chcących podjąć pracę w branży turystycznej.

 Absolwent studiów historycznych  uzyskuje:

- wszechstronną wiedzę z zakresu dziejów Polski i powszechnych, w tym dotyczącą regionu, - wiedzę na temat regionów turystycznych, geografii Europy i świata ze szczególnym uwzględnieniem miejsca zamieszkania, rynku usług turystycznych, bazy materialnej turystyki, zasad zagospodarowania turystycznego, ubezpieczeń turystycznych, rachunkowości zawodowej, kalkulacji i analizy kosztów, warunków pracy kierowców autokarów i przepisów z tym związanych,

- przygotowanie do obsługi ruchu turystycznego oparte na solidnej wiedzy teoretycznej i praktyce zawodowej w biurach podroży,

- umiejętność sprawnego układania tras i programów wycieczek dla dzieci i dorosłych oraz przygotowywania kompleksowej oferty turystycznej,

- umiejętność biegłego posługiwania się jednym językiem zachodnim oraz znajomość języka wschodniego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu w branży turystycznej,

- znajomość przepisów prawnych, związanych z organizacją ruchu turystycznego w Polsce i za granicą oraz elementów prawa pracy,

- możliwość kształtowania niezbędnych w branży turystycznej cech: komunikatywności i otwartości w kontaktach z ludźmi, a także łatwości ich nawiązywania, umiejętności pracy w zespole, znajomości elementów psychologii interesanta, kultury jego obsługi.

- możliwość przystąpienia do dwóch egzaminów państwowych uprawniających do pracy na stanowiskach: przewodnika po regionie oraz pilota wycieczek. Może on podjąć pracę w biurach podróży lub innych przedsiębiorstwach obsługujących ruch turystyczny, prowadzić własną działalność gospodarczą, np. założyć gospodarstwo agroturystyczne,


 

Moduł dydaktyczny (specjalność "nauczycielską") adresujemy do osób chcących zdobyć przygotowanie i uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych i gimnazjach.  

 

- Absolwent studiów historycznych na specjalności nauczycielskiej otrzymuje ogólne wykształcenie humanistyczne, uzyskując w trakcie studiów historycznych wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej,

- zakres wykształcenia historycznego absolwenta poszerza się o wykształcenie specjalizacyjne, dające kwalifikacje do nauczania historii w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,

- absolwent specjalizacji nauczycielskiej jest przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych z historii oraz wychowawczych i opiekuńczych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania historii oraz jest przygotowany do systematycznego ich aktualizowania i pogłębiania,

- potrafi rozbudzać zainteresowania poznawcze uczniów i wspierać ich rozwój intelektualny poprzez odpowiedni dobór metod nauczania, głównie aktywizujących i środków dydaktycznych. Jest również przygotowany do prawidłowego badania i oceniania osiągnięć uczniów oraz prowadzenia ewaluacji własnych działań dydaktycznych i wychowawczych,

- potrafi wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, radzić sobie z  problemami wychowawczymi, organizować życie społeczne na poziomie klasy i szkoły, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,

- zna podstawowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych u uczniów, związanych z chorobą bądź wypadkami na terenie szkoły,

- potrafi wykorzystać technologię informacyjną w nauczaniu historii oraz w procesie doskonalenia zawodowego, prawidłowo posługiwać się przepisami prawa oświatowego,

- w stopniu zaawansowanym zna język obcy, co umożliwi mu czytanie literatury fachowej.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!