PL EN UA
Strona Główna » Politologia » Informacje

Informacje

Kierunek POLITOLOGIA posiada w ofercie następujące specjalności: bezpieczeństwo publiczne, europejska administracja publiczna oraz zarządzanie firmą europejską. Studia trwają 3 lata (6 semestrów), kończą się egzaminem licencjackim (obroną pracy licencjackiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Od roku akademickiego 2016/2017 realizowany jest program kształcenia o profilu praktycznym, którego integralną część stanowi praktyka zawodowa w wymiarze po 160 godzin w semestrach letnich. Rozbudowana liczba godzin praktyk oraz zwiększenie udziału zajęć praktycznych w ramach poszczególnych przedmiotów ma na celu uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz przygotowanie studentów do sprostania wymogom rynku pracy. Absolwenci mają możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia w dowolnym ośrodku w kraju i w Unii Europejskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie  na kierunek Politologia mogą od roku akademickiego 2015/2016 skorzystać z potwierdzania efektów uczenia się z chwilą przyjęcia na studia, jeżeli spełniają w tym względzie wymogi Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się - do pobrania.

Celem kształcenia na kierunku Politologia jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie standardu politologicznego oraz praktyczną wiedzę specjalistyczną z obszaru bezpieczeństwa publicznego, europejskiej administracji publicznej oraz zarządzania firmą europejską. Program kształcenia obejmuje przedmioty kształcenia kierunkowego (nauka o polityce, współczesne systemy polityczne i partyjne, stosunki międzynarodowe, system instytucji i prawo Unii Europejskiej, teoria i ustrój samorządu terytorialnego, teoria państwa i prawa) i specjalnościowego (wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, współpraca w zakresie bezpieczeństwa europejskiego, zarządzanie kryzysowe, teoria administracji, ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i Europie, europejska polityka regionalna, standardy zarządzania firmą europejską).

Wiedza i umięjętności praktyczne zdobyte przez absolwenta umożliwiają dalsze kształcenie w przedmiocie nauk politologicznych, prawa administracyjnego, ekonomii, zarządzania oraz innych kierunków pokrewnych. Ponadto ukończenie studiów pierwszego stopnia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii generuje wysokie kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w instytucjach życia publicznego: centralnych i lokalnych organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pożytku publicznego, organizacjach pozarządowych (NGO's), instytucjach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i transgranicznego, mediach lokalnych i regionalnych, firmach europejskich, itp. Absolwent, dzięki zdobytej wiedzy specjalistycznej oraz umiejętnościom praktycznym m.in. w zakresie bezpieczeństwa publicznego, standardów europejskiej administracji publicznej, programowania, funkcjonowania i absorpcji europejskich funduszy strukturalnych oraz znajomości uwarunkowań polityki europejskiej wszechstronnie poszerza możliwości zatrudnienia, stając się przez to bardziej konkurencyjnym na ogólnopolskim i europejskim rynku pracy.

Poza tym w ramach procesu kształcenia na kierunku Politologia oferujemy:

 • profesjonalny, praktyczny program studiów odpowiadający standardom europejskim (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS)
 • kadrę naukową z wiodących ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Lublin, itp.)
 • rozbudowany system stypendialny
 • akademik
 • praktyki i staże za granicą
 • wyjazdy międzynarodowe w ramach programu Erasmus+
 • możliwości pogłębiania umiejętności językowych i uzyskanej wiedzy teoretycznej wewspółpracy z innymi ośrodkami politologicznymi w UE
 • konferencje międzynarodowe i wyjazdy do Parlamentu Europejskiego
 • współpraca z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej (Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry)
 • nowoczesny campus (laboratoria, sale wykładowe, aula, biblioteka, siłownia)
 • przyjazne warunki studiowania dla osób niepełnosprawnych (stypendia oraz dostosowana infrastruktura)
 • możliwość rozwoju intelektualnego w studenckich kołach naukowych.
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!