PL EN UA
Strona Główna » Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)

Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)

Władze i sekretariat

Instytut Humanistyczny
ul. Tymona Terleckiego 4
37-700 Przemyśl
tel. 16 735 51 90
lingwistyka@pwsw.pl


Dyrektor Instytutu Humanistycznego

dr Jan Zięba

 

Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej

dr Olga Solarz

 


Sekretariat (Kolegium Wschodnie, p. 110A)
dr Maria Stryczek

 

Filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana "UKRAINIAN & ENGLISH IN USE"

 

  Filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana- języki stosowane w praktyce


 

Lingwistyka stosowana w czołówce najpopularniejszych kierunków!

Wyniki ubiegłorocznej rekrutacji na uczelnie wyższe.

 

2_7.jpg 1_9.jpg  3_3.jpg

10 powodów, dla których warto wybrać

Lingwistykę stosowaną (angielsko-ukraińską)

1aN.jpg

2an.jpg 3A.jpg 4A.jpg 5a.jpg

6A.jpg

7_A.jpg  8_A.jpg 9_A.jpg 10_A.jpg

 

00.JPG

 

 

R E K R U T A C J A

 

E L E K T R O N I C Z N A   R E K R U T A C J A

 

lingwistyka11.jpg

ulotka_kopia.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulotka1_kopia.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© by author: Sebastian Hendzel/Paweł Krupa

 

 LD811189_Cover_PL.indd___davignon_pl.jpgP o m y ś l: w i e l o j ę z y c z n o ś ć !

 

J ęzyk ojczysty plus dwa języki obce!

 

Unia Europejska a Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)!

 

W 2013 roku Komisja Europejska opracowała raport zatytułowany "Języki są ważne dla przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa osiągają lepsze wyniki dzięki znajomości języków. Zalecenia Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności ustanowionego przez Komisję Europejską".

 

W świetle raportu  znajomość języków obcych, czyli tak zwana wielojęzyczność, stanowi wielkie wyzwanie dla państw i obywateli Unii Europejskiej.

 

Języki stanowią klucz do kultur oraz wspólnot, ale także otwierają rynki i sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw. Jedne z najważniejszych wniosków raportu w kontekście wielojęzyczności brzmią następująco:

 

- znaczący odsetek małych i średnich europejskich przedsiębiorstw ponosi każdego roku starty z powodu niewystarczających umiejętności językowych i międzykulturowych.

 

- choć język angielski zachowa wiodącą rolę jako światowy język biznesu, to od znajomości innych języków zależeć będzie, czy dane przedsiębiorstwo pokona konkurencję i osiągnie czołową pozycję.

 

Jeden z kluczowych rozdziałów raportu zatytułowany Język ojczysty plus dwa języki obce - nadal aktualny cel działań kreśli dwa najważniejsze zalecenia wyznaczające trend w kształceniu języków, trend rozwoju rynku pracy:


a) każdy obywatel UE powinien opanować dwa języki obce (uzgodnienie szczytu w Barcelonie z 2002 roku)

 

b) wielojęzyczność ma być aktywniej promowana na wszystkich poziomach kształcenia poprzez zwiększenie możliwości wyboru języków obcych.

 

 

L i n g w i s t y k a  s t o s o w a n a - j ę z y k i  s t o s o w a n e  w  p r a k t y c e! 

P1090649.JPG

 

O wysokim poziomie nauczania języków na Lingwistyce stosowanej najlepiej świadczą osiągnięcia naszych studentów.

 

W 2014 r. student Lingwistyki stosowanej zajął pierwsze miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym z Języka Ukraińskiego, zorganizowanym przez Katedrę Ukrainistykę Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Student pokonał ukrainistów z wiodących ośrodków akademickich: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

 

 

 

[Zob. "Życie Podkarpackie", Fotorelacja IX Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Ukraińskiego]

 

 

 

1_4.jpg

A  T y  i l e  z n a s z  j ę z y k ó w?

 

Czy chcesz ukończyć studia, które gwarantują konkretne kompetenecje i umiejętności?

 

Raport Komisji Europejskiej, jego najważniejsze wnioski i wyznaczone cele, stanowił inspirację w pracach nad nowym programem Lingwistyki stosowanej (angielsko-ukraińskiej), który został wprowadzony w roku akademickim 2013/2014.


Głównym celem, który nam przyświecał było utworzenie jednego kierunku, w ramach którego studenci mogliby uczyć się co najmniej dwóch języków.

 

Połączyliśmy ze sobą, zachowując taką samą liczbę godzin, filologię angielską z dodatkowym językiem: ukraińskim lub hiszpańskim [Zob. Czym jest LS(a-u)].

 

 

 Jedyne tego typu studia w Polsce, które łączą nauczanie języka wschodnio-słowiańskiego z językiem grupy germańskiej.

 

 

Połączyliśmy ze sobą dwa języki: flaga_ukraina_panstwa.jpegflaga_wielkiej_brytanii.jpg

 • A N G I E L S K I  Z  U K R A I Ń S K I M

 

W przyszłości planujemy uruchomić:

 • H I S Z P A Ń S K I  Z  U K R A I Ń S K I M flaga_ukraina_panstwa.jpegHiszpania.jpg

 

 

 

 

 

5_1.jpgW ramach studiów utworzyliśmy dwie specjalizacje:

 

 • - TRANSLATORSKO-JĘZYKOWĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N o w y  p r o g r a m,  n o w e  p r z e d m i o t y,  n o w e  s p e c j a l i z a c j e

 

425px_BanderaToro.svg.pngU W A G A  N O W O Ś Ć!!!

 

Olé España!

 

W najbliższych latach planujemy uruchomienie nowej specjalności językowej UKRAIŃSKO-HISZPAŃSKIEJ, wprowadzając do naszej oferty trzeci język - język HISZPAŃSKI.

 

Chcesz poznać ukraiński i hiszpański? Zgłoś się do nas!

 

 

 

W roku akademickim 2013/2014 roku wprowadziliśmy nowy program kształcenia:

 •  zwiększyliśmy liczbę godzin nauczania dwóch języków: z 570 godz. na 600 godz. (na roku I-III)
 • zwiększyliśmy liczbę godzin przedmiotów praktycznych w ramach specjalizacji: ze 120 do 240 (I-III)
 • łączna liczba godzin nauczania angielskiego - 840, ukraińskiego - 840 (I-III)
 • zmieniliśmy profil specjalizacji: TRANSLATORSKO-JĘZYKOWA, INTERKULTUROWO-BIZNESOWA.
[Zob. Program LS(a-u)].

 

Nowy program Lingwistyki stosowanej (angielsko-ukraińskiej), wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, zainicjował nowe przedmioty, który mają pomóc studentów w poruszaniu się na runku pracy.

 


 

 • C O A C H I N G

 • M O J A  P I E R W S Z A  P R A C A:  J Ę Z Y K - B I Z N E S - I N N O W A C Y J N O Ś Ć

 

coaching - Szukaj w Google - Mozilla Firefox_2013-12-18_21-36-54_1.jpgC Z Y M  J E S T  C O A C H I N G?

Treści programu wpisują się w nowoczesne trendy treningu personalnego prężnie rozwijającego się we współczesnej kulturze [Zob. Czym jest Coaching]

 

Nadrzędnym celem zajęć jest przekazanie podstawowych umiejętności oraz wiedzy związanej z rozwojem zawodowym przyszłych pracowników. Zajęcia prowadzone przez doświadczonego pracodawcę, zaznajomionego ze środowiskiem międzynarodowym, mają przygotować studentów do skutecznego poruszania się na rynku pracy.

 

Konwersatoria, oparte na relacji mistrz - uczeń, mają na celu udostępnienie przez pracodawcę swojego rozległego i bogatego doświadczenia oraz wiedzy studentom, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy.

 

Zajęcia obejmują swoim zakresem, między innymi, takie zagadnienia, jak:Coaching_Mentoring.jpg

1.      Kariera zawodowa: od pracownika do pracodawcy.

2.      Poprawne wykonywanie dokumentów wysyłanych do firm: CV, list motywacyjny.

3.      Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym.

4.      Strategie autoprezentacji.

5.      Budowanie doświadczenia zawodowego: staże, praktyki.

6.      Jak skutecznie szukać pracy?

7.      Język w firmie.

8.      Od pracownika do pracodawcy.

 

 

W S P Ó Ł P R A C A  M I Ę D Z Y N A R O D O W A

 

Studenci Lingwistyki stosowanej (angielsko-ukraińskiej) mogą uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS [Zob. Współpraca międzynarodowa]

 

Wiosenny Erasmus - fotorelacja z wyjazdu do Bratysławy! Studentki II roku Lingwistyki stosowanej (angielsko-ukraińskiej).

VWR4JAP33rg.jpg

[Zob. Fotorelacja]

 

Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) współpracuje z najważniejszymi uczelniami ukraińskimi, z którymi realizuje projekty wydawnicze oraz praktyki studenckie. Uczelnie, z którymi współpracujemy to [Zob. Współpraca międzynarodowa]:

 

Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie

Uniwersytet_we_Lwowie_2008_406.jpg Uniwersytet_we_Lwowie_2008_157.jpg Uniwersytet_we_Lwowie_2008_174.jpg


Uniwersytet im J. Fed'kowycza w Czerniowcach

85867i5.JPG  IMG_0539.jpg SDC10265.JPG

 

Uniwersytet w Kamieńcu Podolski

 

DSCN2829.JPG SSA40938.JPG SSA40984.JPG

 


 

N A S I  W Y K Ł A D O W C YKadra.jpg

Niepodważalnym atutem LS (a-u) są jej wykładowcy: specjaliści z języka i kultur obu obszarów językowych angielskiego oraz ukraińskiego.

 

Obok językoznawców zajmujących się nauczaniem angielskiego, zajęcia prowadzą native speakerzy języka ukraińskiego, zawodowi tłumacze, specjaliści z literatury i kultury, a nawet przedsiębiorcy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem.

 

Kadrę LS (a-u) współtworzą pracownicy naukowi trzech najważniejszych ośrodków naukowych naszego regionu:

 • Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Uniwersytetu im I. Franki we Lwowie,
 • Uniwersytetu P.J. Šafárika w Koszycach.

 

order_of_code_wit_wiech.jpgWit Więch, prezes firmy „Order of code", współpracującej z klientami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Włoch, dla których tworzy wysokiej klasy technologie informatyczne: aplikacje desktopowe i internetowe, kalkulator opłacalności inwestycji w nieruchomości, aplikacje dla branży telekomunikacyjnej, narzędzie służące do przewidywania kursów notowań giełdowych i in. W ramach zajęć na LS(a-u) Wit Więch prowadzi Coaching zawodowy oraz przedmiot Moja pierwsza praca: język - biznes - innowacyjność [Zob. Order of code, Zostawił Microsoft i wybrał Przemyśl].

 

 

 

 

jezyk_ukrainski_dla_big_387292.jpgJezyk_ukrainski_dla_poczatkujacych_CD_Oksana_Baraniwska_Bozena_Zinkiewicz_Tomanek_images_big_19_978_83_7720_054_4.jpgP7151951.JPGDr Oksana Baraniwska, językoznawca, native speaker języka ukraińskiego, wykładowca języka ukraińskiego w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor Instytutu Językoznawstwa im. O. Potebni Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie (specjalność języki słowiańskie). Pomysłodawca i organizator  Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego z Języka Ukraińskiego (od 2006 roku). Współautorka serii poczytnych w Polsce podręczników do nauczania języka ukraińskiego: od poziomu podstawowego do poziomu średniozaawansowanego. W ramach zajęć na LS (a-u) Oksana Baraniwska prowadzi zajęcia specjalizacyjne w języku ukraiński: Przekład tekstów specjalistycznych, Kultura języka ukraińskiego, Gramatyka opisowa oraz zajęcia z Modułu nauczania języka ukraińskiego [Zob. Wydawnictwo Petrus, Podręczniki do nauki języka ukraińskiego].

 

 

110x110.jpeg9780199219872.jpegProf. dr hab. Pavol Stekauer, językoznawca, specjalista języka angielskiego, wykładowca w Instytucie Studiów Brytyjskich i Amerykańskich Uniwersytetu w Koszycach im. P.J. Šafárika (Słowacja). Autor książek wydanych przez oficynę Uniwersytetu Oxfordzkiego. W ramach zajęć na LS(a-u) prof. P. Stekauer prowadzi Descriptive Grammar [Zob. Curriculum Vitae, The Oxford Handbook of Compounding].

 

 

 

 

__b_f8b66bf2964281cbbf9b0fa9afc304ed.jpg

Dr prof. nadzw. Olha Luchuk - filolog, literaturoznawca, anglista i ukrainista. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Języków Obcych na Uniwersytecie Lwowskim im. I. Franki (Ukraina).

Odbyła liczne staże naukowe, realizowała programy badawcze oraz prowadziła wykłady na uniwersytetach w Ameryce Północnej i Europie, między innymi w: Harvard University (USA, 2011), Columbia University (USA, 2011), Pennsylvania State University (USA), University of Illinois at Urbana-Champaign (USA), Plater College (Great Britain, 2003), University of Toronto (Canada, 2006), University of Alberta (Canada, 2006).

100year_s.jpg

 

 

Autorka i redaktorka dwujęzycznej antologii ukraińskiej poezji XX wieku w przekładach na język angielski A Hundred Years of Youth (2000). Redaktorka dwujęzycznego wydania poezji Wiktora Neboraka The Flying Head and Other Poems (2005). Autorka i redaktorka dwujęzycznej antologii ukraińskiej literatury w angielskich przekładach In a Different Light (2008).

 

 
[Czym jest LS (a-u)] [Program studiów] [Raport: języki na rynku pracy] [Wymiana międzynarodowa: Erasmus, szkoły letnie, stypendia] [Praktyki] [Nasi wykładowcy] [Studenci o nas!] [Studenckie Biuro Tłumaczeń] [Для студентів з України] [Rekrutacja] [Informacje kontaktowe] [Co nowego?] [Rozkład zajęć/konsultacje] [Dokumenty do pobrania] [Konkurs: Wielokulturowe Podkarpacie] [Oferta dla szkół Podkarpacia: wykłady otwarte] [Kursy języka ukraińskiego] [LS (a-u) na FB i YT]

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!