PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » O uczelni

O uczelni

Historia

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu powstała w 2001 roku ( początkowo pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ). Jest placówką edukacji wyższej, położoną w Przemyślu, w pobliżu granicy z Ukrainą (w odległości 15 km). Przemyśl jest miastem z bogatymi tradycjami,  stykały się tu przez wieki  wpływy  cywilizacji zachodniej i wschodniej, co znajduje odzwierciedlenie w historii i architekturze miasta.  Od początku  jego istnienia obok Polaków i Ukraińców osiedlali się tu Żydzi, Niemcy, Węgrzy, Ormianie, Włosi, Szkoci, Irlandczycy i Francuzi.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu odnosi się do wielowiekowych ,starych tradycji otwartości i tolerancji regionu. Poprzez edukację studentów w dziedzinach nauk humanistycznych i technicznych,  PWSW  daje solidne wykształcenie, użyteczne na polskim i europejskim rynku pracy oraz odgrywa ważną kulturotwórczą rolę w regionie pogranicza Polski południowo-wschodniej, na granicy z Unią Europejską. Od roku 2006 , na mocy uchwały Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej ,funkcjonuje już  pod nazwą  Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

W początkowym okresie swej działalności PWSW była szkołą humanistyczną, nawiązującą to najstarszych akademickich tradycji  Przemyśla: XV-wiecznej szkoły (z rektorem nominowanym przez Akademię Krakowską), i XVII-wiecznego kolegium jezuitów. Od roku 2009 podjęła kształcenie także na kierunkach  technicznych.
Zachęcamy do obejrzenia poniższej prezentacji PWSW z okazji 10-lecia jej działalności.
 
 

Campus akademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu usytuowana jest w urokliwym  parku Lubomirskich w dzielnicy Bakończyce. Tam też zlokalizowane są wszystkie budynki dydaktyczne campusu związane z kształceniem w zakresie nauk  humanistyczno - społecznych. Są to : dawny Pałac Lubomirskich, Kolegium Nowe, Kolegium Wschodnie z Aulą Uczelnianą .Campus został rozbudowany poza terenem parku o Kolegium Techniczne ( oddane do użytku w 2012r.) z nowoczesnymi laboratoriami przedmiotowymi dla kierunków technicznych , nową bibliotekę i akademik.

Studenci PWSW mają możliwość zamieszkania w nowoczesnym  domu studenckim. Na terenie całego campusu  PWSW istnieje bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu poprzez WiFi. Drugim źródłem jest sieć przewodowa, zlokalizowana w pracowniach, salach dydaktycznych, gabinetach oraz domu akademickim. Obiekty campusu  przystosowane są  w całości dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Baza dydaktyczna PWSW została rozbudowana i zmodernizowana dzięki absorpcji funduszy unijnych w ramach projektu  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka ,pt. „Rozbudowa bazy dydaktycznej- campusu PWSW w Przemyślu „(2007-2013) i została sfinalizowana z końcem 2013 r

Pałac Lubomirskich

Palac_Lubomirskich_m.jpg

 
Pałac Lubomirskich - jest to budynek z XIX w. wpisany do rejestru zabytków wraz z przyległym parkiem krajobrazowym. W budynku zlokalizowana jest siedziba władz uczelni PWSW - rektorat, Instytut Architektury Wnętrz  oraz Instytut  Historii. Sale wykładowe i komputerowa oraz zakłady naukowe. Sale seminaryjne, sale ćwiczeń i pracownie artystyczne kierunków: architektury wnętrz oraz projektowania graficznego.

Kolegium Wschodnie

IMG_5327_m.jpg
 
Kolegium Wschodnie -zlokalizowane jest na terenie zespołu pałacowo-parkowego-folwarcznego wpisanego do rejestru zabytków. Budynek posiada zróżnicowaną bryłę składającą się z trzech niezależnych części tj. dydaktycznej, socjalnej i auli. Aula uczelniana dla 212 osób wyposażona została w wysokiej klasy instalację nagłośnieniową oraz bezprzewodowy sprzęt do tłumaczeń symultanicznych. Obecnie w obiekcie mieszczą się: sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownie komputerowe, Instytut Politologii i Polityki Regionalnej, Instytut Socjologii oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych. Na parterze budynku  zlokalizowany jest bar - kawiarnia studencka.

Kolegium Nowe

P4250035_m.jpg
 
Kolegium Nowe - usytuowane w odległości około 80 m od budynku Kolegium Wschodniego. Budynek dydaktyczno-administracyjny mieszczący Instytut Filologiczny, administrację uczelni, sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, laboratoria językowe, pracownie komputerowe. Ponadto pomieszczenia   organizacji studenckich wraz z klubem studenckim Enigma, Akademickim Związkiem Sportowym oraz  bar dla studentów i pracowników.

Kolegium Techniczne

DSCN1110_m.jpg
 
Kolegium Techniczne - usytuowane poza obrębem parku Lubomirskich , nowoczesne, dobrze wyposażone  Kolegium Techniczne, przeznaczone specjalnie dla studentów kierunków technicznych. W budynku znajduje się pięć dużych sal wykładowych (60 os. każda) oraz 10 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych (30 os. każda), 13 laboratoriów naukowo-badawczych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę i  przeznaczonych dla pięciu kierunków technicznych :Mechatroniki, InżynieriiTransportu i Logistyki. Technologii chemicznej,Inżynierii Środowiska oraz Bezpieczeństwa i produkcji żywności. Istnieją ponadto wspólne dla wszystkich kierunków studiów inżynierskich trzy laboratoria komputerowe i serwerownie oraz laboratorium fizyczne.  W specjalistycznych laboratoriach takich jak np. laboratorium układów mikroprocesorowych , automatyki i metrologii ,laboratorium diagnostyki czy układów pneumatycznych i  hydraulicznych, laboratorium fizyki metali, laboratorium elementów i systemów sterowania, chemii ogólnej i nieorganicznej, mikrobiologii, laboratorium analizy żywności, laboratorium wykrywania chemicznych zagrożeń żywności, czy laboratorium terenowym z hydrologii a także  pracowniach:sensorycznej , komputerowej lub  pracowni fizykochemicznych cech żywności- z uwagi na ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami , poza realizacją zajęć dydaktycznych studenci mogą współuczestniczyć z nauczycielami akademickimi  w prowadzeniu badań naukowych .

Biblioteka Uczelniana

P1010516_m.jpg

 

Biblioteka Uczelniana, nowoczesny kompleks biblioteczny składający się z magazynu oraz pomieszczeń dla czytelników m.in. wypożyczalni, komputerowych katalogów, czytelni głównej oraz czytelni komputerowej z dostępem do Internetu oraz archiwum. W czytelni komputerowej udostępniony jest System Informacji Prawnej LEX będący obszernym zestawieniem metryk i tekstów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. Biblioteka Uczelniana posiada również dostęp do krajowych licencji akademickich Elsevier, EBSCO, Springer, Wiley-Blackwell, Scopus, Nature, Science oraz Web of Knowledge. Dodatkowy system dostępu i gromadzenia źródeł niezbędnych w toku kształcenia, tworzą: katalog informacji o nowościach, stanowiska komputerowe do przeglądania baz danych bibliotecznych polskich i zagranicznych, centralnych katalogów (np. NUKAT, KaRo), zawartości bibliotek cyfrowych.  Istnieje też możliwość korzystania z krajowej wypożyczalni międzybibliotecznej i Wirtualnej Biblioteki Nauki. Księgozbiór Biblioteki w całości zabezpieczony jest paskami kodowymi oraz paskami magnetycznymi.  

W ciągu 13 lat zgromadzono w niej  59 637   woluminów, 3 458 jedn. inw. czasopism oraz 238 jedn. inw. zbiorów specjalnych.  Znaczna część księgozbioru pochodzi od prywatnych darczyńców (Księgozbiór redaktora im. Marka Cara, Księgozbiór Profesora Tomasza Strzembosza), wydawnictw naukowych oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Biblioteka gromadzi zbiory z różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim związanych z profilem uczelni, niezbędnych do realizowania procesu dydaktycznego. Tematyka księgozbioru obejmuje między innymi literaturę z zakresu historii i nauk pomocniczych, socjologii, psychologii, public relations, filozofii, nauk społeczno-politycznych, prawa, nauk filologicznych, nauk prawno-administracyjnych, chemii, fizyki, nauk ekonomicznych, technicznych i przyrodniczych oraz sztuk pięknych i architektury. W jej zasobie znajdują się podręczniki i lektury oraz czasopisma zalecane przez nauczycieli akademickich.

Biblioteka dysponuje archiwum cyfrowym zawierającym ponad 4 tysiące jednostek, obejmujących materiały i wydawnictwa źródłowe na nośnikach elektronicznych. Blisko 800 jednostek to zdigitalizowane materiały rękopiśmienne cennych opracowań z XIX i początków XX wieku (głównie dzieje Kresów Wschodnich), map, planów, fotografii i niewielkie ilości prasy.

Wszystkie zbiory katalogowane są na bieżąco w komputerowym katalogu bibliotecznym MAK, który jest dostępny także na stronie internetowej Biblioteki Uczelnianej (www.pwsw.pl/biblioteka).

Dom Studencki

IMG_8240_m.jpg
 
Dom Studencki - dla prawie 200 studentów, z salą komputerową i salą nauki. Nowoczesny budynek wyposażony w  infrastrukturę kuchenną, pralnię oraz zaplecze techniczne. Budynek ten wraz z zespołem dydaktycznym dla studiów inżynierskich stanowi integralną część campusu uczelnianego.
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!