PL EN UA
Strona Główna » Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) » Praktyki

Praktyki

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

ha_ha_168.jpgW ramach programu lingwistyki stosowanej student odbywa w podmiotach zewnętrznych 240 godzin praktyk angielskojęzycznych oraz ukraińskojęzycznych.

 

Praktyki ukraińskojęzyczne realizowane są na Uniwersytecie w Kamieńcu Podolskim, Uniwersytecie Lwowskim, Uniwersytecie im. J. Fedkowycza w Czerniwocach oraz firmach zewnętrznych [Zob. Wymiana międzynarodowa].

 

Praktyki angielskojęzyczne odbywają się w firmach międzynarodowych, biurach tłumaczeń oraz na międzynarodowych szkołach letnich (Visegrad & Ukraine Geographical and Regional Policy) [Zob. Międzynarodowe szkoły letnie].

 

W ramach praktyk w latach 2005-2010 dziewięcioro studentów realizowało półroczne granty badawcze na Uniwersytecie Lwowskim im. I. Franki, przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Studenci mają też możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach w ramach programu Erasmus [Zob. Wymiana międzynarodowa].

 

 

 

Zasady odbywania praktyk zawodowych na specjalności Lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) w IF PWSW: SDC10254.JPG

 1. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zobowiązani są do odbycia do końca VI semestru studiów praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż 4 tygodnie (120 godz.).
 2. Praktyka zawodowa jest częścią programu studiów, kończy się zaliczeniem, co przekłada się na 4 punkty ECTS.
 3. Praktyki odbywają się w obszarze dwóch języków - angielskiego i ukraińskiego, odpowiednio po 2 tygodnie dla każdego z języków. 
 4. W przypadku udziału studenta w programie ERASMUS Dyrektor Instytutu po konsultacji z Opiekunem Praktyk decyduje o zaliczeniu anglojęzycznej części praktyk (2 tyg.) na pisemny wniosek studenta.
 5. Odbycie praktyki przez studenta ma na celu:
  - wykorzystanie, weryfikowanie i doskonalenie znajomości języka oraz wiedzy nabytej na zajęciach dydaktycznych, jak również rozwijanie umiejętności jej wykorzystania i poszerzania,
  - poznanie mechanizmów funkcjonowania instytucji, organizacji, przedsiębiorstw,
  - kształtowanie umiejętności koniecznych w przyszłej pracy zawodowej, takich jak umiejętności organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów i nabywanie umiejętności praktycznych,
  - przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności zawodowej,
  - rozpoznanie rynku pracy,
  - zdobycie praktycznych umiejętności zgodnych z profilem i charakterem wybranej specjalności.
 6. SSA41160.JPGMiejscem odbywania praktyki mogą być:
  - instytucje i placówki oświatowe,
  - instytucje naukowo-badawcze,
  - wydawnictwa, redakcje,
  - biura tłumaczeń, kancelarie,
  - środki masowego przekazu,
  - organizacje i instytucje użyteczności publicznej,
  - jednostki administracji państwowej i samorządowej,
  - instytucje Unii Europejskiej,
  - firmy turystyczne, biura podróży, hotele,
  - fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty prowadzące działalność o profilu pozwalającym na realizację celów praktyki,
  - praktyka może być realizowana w Polsce lub poza granicami RP.
 7. Ustala się następujące formy praktyk:
  - praktyka zorganizowana - student korzysta z oferty praktyk proponowanych przez Referat d/s Praktyk Zawodowych,
  - praktyka indywidualna - student samodzielnie znajduje miejsce odbywania praktyki,
  wolontariat,
  - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych,
  - prowadzenie działalności gospodarczej,
  - udział w realizacji projektów: zleconych PWSW, prac naukowo-badawczych, promujących PWSW, mieszczących się w ramach działalności kół naukowych.
 8. Nadzór ze strony Instytutu Filologicznego nad praktykami sprawuje Opiekun Praktyk wyznaczony przez Dyrektora Instytutu.  Do obowiązków Pełnomocnika ds. Praktyk należy: ha_ha_146.jpg
  - informowanie studentów o wymaganiach dotyczących odbycia i zaliczenia praktyki,
  - akceptowanie miejsca odbywania i programu praktyki,
  - zaliczenie praktyki.
 9. Instytut nie ponosi żadnych kosztów w związku z praktyką zawodową studenta, chyba że zaistnieje sytuacja wyjątkowa - wówczas o finansowaniu części kosztów wnioskuje dyrektor Instytutu do Rektora PWSW na prośbę studenta.
 10. Praca zawodowa studenta może być potraktowana na równi z odbyciem praktyki.
 11. Praktyki zorganizowane na podstawie umowy podlegają ubezpieczeniu ze strony uczelni od następstw od nieszczęśliwych wypadków.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!