PL EN UA
Strona Główna » Socjologia » Program kształcenia » Profil absolwenta Instytutu Socjologii

Profil absolwenta Instytutu Socjologii

 

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

ORAZ MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA/KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA

 PRZEZ ABSOLWENTÓW KIERUNKU SOCJOLOGIA

 

Socjolog zajmuje się opisem i klasyfikacją zachowań ludzi i zbiorowości, a także wskazaniem przyczyn tych zachowań i skutków. Poszukuje prawidłowości występujących w ludzkich działaniach. Ponadto opisuje i analizuje opinie ludzi o rożnych aspektach życia społecznego, wydarzeniach i zjawiskach (badanie opinii). Socjolog może pracować jako: badacz – prowadzący samodzielnie naukowe badania, analityk – badający zlecane problemy, ekspert – wskazujący na różne aspekty problemów, możliwości ich rozwiązania i skutki wynikające z przyjęcia tych rozwiązań, nauczycielem akademickim, który oprócz prowadzenia badań kształci studentów w szkole wyższej.

Poza ogólnymi umiejętnościami w ramach zawodu socjologa, absolwenci uzyskują dodatkowe przygotowanie zawodowe w ramach ukończonych specjalności.

            Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy socjologa-badacza, potrafiącego samodzielnie przygotować i przeprowadzić badania socjologiczne. Specjalność kładzie szczególny nacisk na problematykę obejmującą takie zagadnienia jak: metodologia, metody badań społecznych, statystyczna analiza danych przy użyciu techniki komputerowych. Oprócz powyższych zagadnień studenci na specjalności „badanie rynku i opinii publicznej” zdobywają również wiedzę z zakresu „public relations”, komunikowanie masowe oraz technik i metod kształtowania opinii publicznej.

Zawód socjologa należy do profesji, na które wzrasta zapotrzebowanie w społeczeństwach rozwiniętych. Potrzeba kształcenie socjologów ze specjalnością „socjologia rynku pracy” wynika z przekonania, że rynek pracy stanowi centralną przestrzeń życia społecznego, w której ma miejsce aktywność jednostkowa jak i zbiorowa, gdzie spotykają się podmioty indywidualne i kolektywne, wobec czego: rynek pracy staje się miejscem przejawiania się najważniejszych procesów społecznych tj. współpraca, konflikt, negocjacje, strajki, konkurencja w kształceniu i zatrudnieniu, strukturalizacja zbiorowości wokół określonych wartości bądź interesów oraz formy ich artykulacji itp., co przesądza o konieczności poddania socjologicznemu oglądowi tego - jakże ważnego  - wymiaru społecznej rzeczywistości.

Potrzeba upowszechniania wiedzy o rynku pracy, analizowania, monitorowania i prowadzenia badań empirycznych jego centralnych problemów wydaje się tym bardziej zasadne, że sytuacja społeczno-gospodarcza Podkarpacia cechuje niskie tempo rozwoju regionu (PKB < 75 % średniej krajowej), wysokie strukturalne i długotrwałe bezrobocie, wadliwa struktura gospodarki regionu oraz cywilizacyjne zapóźnienie widoczne chociażby w ujemnym saldzie migracji poza region, zwłaszcza ludzi młodych i najlepiej wykształconych.

Równie ważnym celem rozwijania studiów zawodowych na kierunku socjologia jest umożliwienie młodzieży z Przemyśla i okolic podjęcia studiów magisterskich na kierunku „socjologia”. Służyć temu ma ścisła współpraca PWSW w Przemyślu z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie programu studiów licencjackich i ich kontynuowania w ramach studiów magisterskich uzupełniających na wybranych uczelniach.

 

 

PROFIL ABSOLWENTA SOCJOLOGII

Na „profil absolwenta” socjologii wpływ wywiera fakt, że studia odbywają w  mieście leżącym na wschodniej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i w regionie o bardzo bogatej historii.  Właściwe przygotowanie zawodowe absolwenta wymaga, w warunkach konkurencyjnego rynku pracy, wysokich kompetencji nie tylko w zakresie wąsko rozumianej specjalizacji, ale również solidnych podstaw ogólnych dotyczących wiedzy językowej i umiejętności posługiwania się komputerem czy korzystania w zasobów informacji dostępnych za pośrednictwem internetu. Przewidziane w programie studiów kształcenie językowe i informatyczne pozwoli absolwentom na poszukiwanie zatrudnienia nie tylko na rodzimym, ale także europejskim rynku pracy.

Również fakt, iż studia będą odbywały się w regionie nadgranicznym, sąsiadującym z Ukrainą, na obszarze pogranicza etniczno-kulturowego, ma swoje odzwierciedlanie w proponowanej problematyce studiów. Socjologia pogranicza i antropologia kulturowa pozwolą studentom lepiej zrozumieć współczesne i dawne wzory współżycia oraz sąsiedztwa grup etnicznych, a przez to będą rozwijać postawy tolerancji, szacunku, zaufania a przede wszystkim wyobraźnię, która jest niezbędną umiejętnością życia społecznego.

Dzięki procesowi kształcenia kładącemu nacisk na profesjonalną dojrzałość, w tym zwłaszcza na umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, absolwent studiów zawodowych z socjologii w Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu jest w pełni przygotowany do wyzwań, jakie niesie współczesny rynek pracy oraz do pełnienia podstawowych ról społecznych i zawodowych.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA

Predyspozycje, które powinien posiadać przyszły socjolog obejmują m.in.:

- zapał i chęć poznawania nowych zjawisk (przede wszystkim społecznych);

- umiejętność angażowania się w podjęte działania;

- zdolność obiektywnego postrzegania rzeczywistości;

-  podstawową wiedzę matematyczną;

- szeroką wiedzę o świecie współczesnym i różnych dziedzinach życia społecznego.

Celem kształcenia na kierunku socjologia jest dostarczenie studentom i absolwentom aktualnej:

- wiedzy teoretycznej w zakresie standardu kształcenia socjologicznego,

- wiedzy specjalistycznej na tematy związane z wybraną ścieżką dydaktyczną, wzbogaconej licznymi formami aktywności zawodowej weryfikowanej poprzez stosowanie jej w praktyce.

Zakres wiedzy zdobytej przez absolwenta socjologii, z jednej strony umożliwia mu dalsze kształcenie się na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie socjologii, z drugiej zapewnia rzetelne kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach życia społecznego różnego typu. Absolwent socjologii dysponuje wiedzą  i umiejętnościami  niezbędnymi  do  rozpoznawania  potrzeb społecznych. Studia zapewniają rozwój umiejętności identyfikowania i rozumienia problemów społecznych, ich czynników sprawczych oraz głównych podmiotów życia społecznego odpowiedzialnych za zachodzące w społeczeństwie procesy. Dzięki pogłębionemu spojrzeniu na mechanizmy i prawidłowości rozwoju społecznego absolwent potrafi:

- trafnie odnieść się do sytuacji społecznej,

-  dokonać jej diagnozy i określić konieczne działania zmierzające do jej poprawy.

Przyswajana w trakcie studiów wiedza socjologiczna implikuje określony stosunek młodego człowieka do świata, w którym żyje. I tak, socjologia:

 - uczy dostrzegania rzeczywistych przyczyn i aktorów życia społecznego,

 - przeciwstawia się postawom biernym poprzez zrozumienie reguł, na których opiera się społeczna         rzeczywistość,

 - eliminuje społeczną apatię i skłania do aktywnego udziału w życiu publicznym.

 Znajomość zasad komunikacji społecznej chroni również przed niebezpieczeństwem ulegania manipulacji (np. sekty, media, propaganda partyjna, skrajne ideologie). Rozbudzana w trakcie studiów „wyobraźnia socjologiczna” absolwenta wpływa na jego dojrzałość społeczną i obywatelską.

 

 

 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!