PL EN UA
Strona Główna » Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki » Program ramowy

Program ramowy

Dzień pierwszy - 29 czerwca 2017 r.

 

 

9:00-10:00 - Rejestracja uczestników Forum (Kolegium Wschodnie)

10:00-10:20 - Otwarcie Forum – dr Paweł Trefler Rektor PWSW w Przemyślu

10:20-10:30 - Wystąpienia okolicznościowe - przedstawiciele rządu i samorządu lokalnego


 

I Sesja
Komodalność transportu w aspekcie Szlaku Jedwabnego i możliwości dla Polski
Przewodniczący prof. dr hab. Wiesław Piekarski
Aula PWSW Kolegium Wschodnie

10:30-10:50 Przemyśl miastem strategicznym dla Podkarpacia i Rzeczypospolitej. prof. dr hab. Jan Draus - PWSW Przemyśl

10:50-11:10 Bezpieczeństwo jako aspekt transportu i logistyki. dr Bogdan Rzońca Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

11:10-11:30 Transport transgraniczny. dr Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki

11:30-11:50 Ukraińsko-Polska współpraca w dziedzinie transportu jako ważny element integracji europejskiej Ukrainy oraz dostosowania jej infrastruktury do standardów UE. Volodymyr Bachynsky - Radca-Minister Ambasady Ukrainy w RP

11:50-12:10 Stan bezpieczeństwa drogowego w regionie oraz przestrzeganie przepisów przez przewoźników krajowych i zagranicznych. Jerzy Mika Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego; Tadeusz Mik - Naczelnik Wydziału Inspekcji ITD w Rzeszowie

12:10-12:30 Transgraniczne Centrum Obsługi Celnej w Przemyślu-Krównikach szansą zrównoważonego rozwoju Przemyśla i regionu. Jadwiga Zenowicz - Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu

12:30-12:45 Model Międzymorza. Przyszłość dla Podkarpacia. dr Oleh Soskin - Instytut Transformacji Społeczeństwa Kijów. 

12:45-13.30  OBIAD (Kolegium Wschodnie)

 


II Sesja
Rozwój podkarpacia i regionu przygranicznego w aspekcie transportu i logistyki
Przewodnicząca Ewa Draus - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Aula PWSW Kolegium Wschodnie

13:30-13:40 Rozwój Podkarpacia w aspekcie transportu obszaru przygranicznego. Ewa Draus - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

13:40-13:55 Problematyka infrastruktury transportowej w Gminie Orły. Bogusław Słabicki -Wójt Gminy Orły

13:55-14:10 Znaczenia infrastruktury transportowej i przejść granicznych oraz współpracy transgranicznej dla rozwoju powiatu lubaczowskiego. Józef Michalik - Starosta Lubaczowski

14:10-14:25 Znaczenie infrastruktury transportowej i przejść granicznych oraz współpracy transgranicznej dla rozwoju powiatu bieszczadzkiego. Marek Andruch - Starosta Bieszczadzki

14:25-14:40 Znaczenie infrastruktury transportowej i przejść granicznych oraz współpracy transgranicznej dla rozwoju powiatu przemyskiego. Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski

14:40-14:55 Reaktywacja Suchego Portu Żurawica Medyka Przemyśl. Perspektywy rozwoju Gminy Żurawica i regionu. Krzysztof Składowski - Wójt Gminy Żurawica

14:55-15:10 Wybrane problemy transportowe Gminy Medyka. Marek Iwasieczko - Wójt Gminy Medyka

15:10-15:25 Znaczenie infrastruktury transportowej i przejść granicznych oraz współpracy transgranicznej dla rozwoju powiatu leskiego. Andrzej Olesiuk - Starosta Leski

15:25-15:40 Stan i potrzeby układu komunikacyjnego rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego. dr hab. Jan Malczewski prof. PWSW15:40-16:00 - Przerwa kawowa (Hol Kolegium Wschodnie)


 

III Sesja

Potencjał przemysłowy Podkarpacia

Przewodniczący Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla

Aula PWSW Kolegium Wschodnie


16:00-16:15 Transport i logistyka kolejowa towarów w województwie podkarpackim. Adam Banaszak - Dyrektor PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki Katowice

16:15-16:30 Od największego suchego portu przeładunkowego Żurawica-Medyka do Bursztynowego Pasa - Szlaku. Roman Sałdan - FHU RODAN

16:30-16:45 Komunikacyjne, gospodarcze i społeczne efekty przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 107 Zagórz-Łupków. Jerzy Zuba - Pełnomocnik Burmistrza Zagórza ds. Kolei

16:45-17:00 Potencjał Linii kolejowej 102, jego wykorzystanie do rozwoju regionu Karpat. Karol Gajdzik - Prezes Stowarzyszenia Linia Kolejowa 102

17:00-17:15 Problemy logistyki tradycyjnych i lokalnych produktów żywnościowych. Studium przypadku Podkarpacia. dr Karol Krajewski - PWSW, Daniel Zawadzki - Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych

17:15-17:30 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Drogową. ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. , Paweł Szmajda - Product Manager Comarch ERGO

17:30-17:45 Podsumowanie pierwszego dnia forum. dr Paweł Trefler - Rektor PWSW


19:00 – Uroczysta kolacja w Restauracji "Na Górce" (wyjazd 18:45 Kolegium Wschodnie)

Dzień drugi - 30 czerwca 2017 r.

 

7:30-8:30 Śniadanie (dla osób nocujących w hotelu Villa Bolestraszyce)

8:45 - wyjazd z hotelu do Auli PWSW

8:00 -serwis kawowy - Hol Kolegium Wschodnie


 

 

I sesja naukowa

Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej i logistycznej w aspekcie komodalności transportu

Przewodniczący prof. dr hab. Maciej Kuboń

Aula PWSW Kolegium Wschodnie


9:15-9:30 Rozwój inwestycji drogowych i mostowych w powiecie przemyskim. Jan Pączek Starosta Przemyski

9:30-9:45 Geneza terminalu przeładunkowego w Medyce Leonard Wojciechowski Dyrektor Terminali Medyka i Dorohusk PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.

9:45-10:00 Higiena w transporcie jako element łańcucha bezpieczeństwa żywności. Adam Sidor. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

10:00-10:15 Wybrane zagadnienia symulacji dyskretnej w logistyce dr inż. Ireneusz Kaczmar PWSW Przemyśl

10:15-10:30 Dyskusja


 10:30-11:00 PRZERWA KAWOWA (Hol Kolegium Wschodnie)


 

II sesja naukowa

Innowacyjne technologie w branży TSL

Przewodniczący prof. dr hab. Wiesław Piekarski

Aula PWSW Kolegium Wschodnie


11:00-11:15 Transport ładunków nienormatywnych w aspekcie przewozów pojazdów i maszyn rolniczych. Dr hab. inż. Sławomir Juściński Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

11:15-11:30 System nawigacji satelitarnej w transporcie drogowym. Dr hab. inż. Sławomir Juściński Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

11:30-11:45 System oznakowania dróg, a bezpieczeństwo w transporcie drogowym. prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski, mgr inż. Paulina Sawicka Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

11:45-12:00 Rozwój i system przewozu pasażerskiego w transporcie miejskim, a prognoza oddziaływania na środowisko. mgr inż. Paulina Sawicka, dr Aneta Puchała Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

12:00-12:15 System tachografii cyfrowej jako narzędzie wykorzystywane do monitorowania bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Dr hab. inż. Marcin Rychter Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

12:15-12:30 Dyskusja


12:30-12:45 Przerwa kawowa (Hol Kolegium Wschodnie


 

III sesja naukowa

Ekonomiczne, techniczne i społeczne aspekty transportu i logistyki 

Przewodniczący dr inż. Grzegorz Dzieniszewski

Sala 1.28 - Budynek Instytutu Nauk Technicznych


11:00-11:15 Odchylenia praktyczne jako nietypowość działań w łańcuchu logistycznym zrównoważonego stosowania pestycydów prof. dr hab. Józef Sawa, Kamel Subr Alaa University of Baghdad Irak

11:15-11:30 Transport publiczny jako czynnik rozwoju miast podkarpacia. Sławomir Solecki Prorektor PWSW ds. Rozwoju i Współpracy.

11:30-11:45 Metody i standardy dystrybucji asortymentów biomasy na cele energetyczne środkami transportu drogowego. Dr inż. Grzegorz Maj, dr inż. Jolanta Piekut Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

11:45-12:00 Optymalizacja łańcucha dostaw biomasy. Dr hab. inż. Grzegorz Zając, dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

12:00-12:15 Logistyka w problematyce GMO to szansa czy zagrożenie dla rozwoju rolnictwa i zwiększenia zasobów żywności. prof. dr hab. Wiesław Barabasz Uniwersytet Rolniczy Kraków dr inż. Anna Pikulicka

12:15-12:30 Dyskusja


12:30-12:45 Przerwa kawowa (Hol Kolegium Wschodnie)


Sesja posterowa

Przewodniczący Dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski

Sala 1.28 - Budynek Instytutu Nauk Technicznych


12:45-13.00 Podsumowanie sesji posterowej


13:10 OBIAD (Kolegium Wschodnie)


14:00-15:00 Promocja Miasta Przemyśl - Aula PWSW

15:00-18:30 Wizyta Studyjna

I wariant - Zapoznanie z infrastrukturą terminali Medyka- Żurawica

II wariant - Przejazd linią kolejową 102 (dla 24 osób)


I wariant

15.00-15.30 Wyjazd z miejsca obrad i dojazd do Medyki,

15.30-17.00 Zapoznanie z Infrastrukturą Terminali w Medyce,

17.00-17.30 Przejazd z Medyki do Żurawicy,

17.30-17.45 Zapoznanie z Infrastrukturą Terminali w Żurawicy,

17.45 - 18.15 Promocja Gminy Żurawica

18:30 Podsumowanie i zakończenie forum (Hotel Villa Bolestraszyce)


II wariant

15:00-18:00 Przejazd linią kolejową 102 do projektowanego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice (Przemyśl Główny, Bakończyce, Pikulice, Hermanowice, Malhowice, granica RP (II wariant dla 30 osób)

Postery

 

 

Wykaz posterów

Sala nr 1.28 Instytut Nauk Technicznych - PWSW

1) Rola funduszy unijnych w rozwoju infrastruktury transportowej. dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora - Uniwersytet Rolniczy Kraków

2) Rozkład przestrzenny środków inwestycyjnych w dziale transportu oraz łączności w województwie śląskim. dr inż. Jakub Sikora - Uniwersytet Rolniczy Kraków

3) Koszty eksploatacji środków transportowych w gospodarstwach rolnych. dr hab. inż. Kocira Sławomir - Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

4) Ocena funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwach branży rolno-spożywczej.
prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń- PWSW Przemyśl, dr inż. Ireneusz Kaczmar - PWSW Przemyśl

5) Wybrane właściwości tektur wielowarstwowych. dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz -Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

6) Logistyka dostaw substratów do produkcji paliw kompaktowych. dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła - UR Kraków

7) Warunki transportu zwierząt w aspekcie ich dobrostanu. dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń - UR Kraków

8) Zarządzanie łańcuchem logistycznym recyklingu pojazdów. dr inż. Grzegorz Dzieniszewski - PWSW Przemyśl prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń - PWSW Przemyśl

9) Wybrane aspekty transportu zbiorowego w województwie podkarpackim. dr inż. Grzegorz Dzieniszewski - PWSW Przemyśl prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń - PWSW Przemyśl

10) Mapowanie rozkładu parametrów fizycznych w procesach magazynowania i transportu żywności. dr hab. inż. Tomasz Jakubowski - UR Kraków

11) Ocena przepustowości węzłów komunikacyjnych metodami symulacyjnymi. dr inż. Ireneusz Kaczmar - PWSW Przemyśl, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń - PWSW Przemyśl, dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka - PWSW Przemyśl

12) Wpływ strategii lokowania towarów na wydajność procesu kompletacji.
dr inż. Ireneusz Kaczmar - PWSW Przemyśl, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń - PWSW Przemyśl, dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka - PWSW Przemyśl

13) Logistyka serwisowa na przykładzie firmy produkcyjno-usługowej. prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń, dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski, dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła - UR Kraków

14) Ocena MZK Przemyśl w aspekcie jakości świadczonych usług. prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń - PWSW Przemyśl, dr inż. Grzegorz Dzieniszewski - PWSW Przemyśl

15)  Poziom segregacji odpadów na terenie Gminy Krasiczyn. prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń - PWSW Przemyśl, dr inż. Grzegorz Dzieniszewski - PWSW Przemyśl

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!