PL EN UA
Strona Główna » Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki » Publikacje i wymagania edytorskie

Publikacje i wymagania edytorskie

Organizatorzy przewidują możliwość opublikowania pozytywnie ocenionych artykułów w czasopiśmie „Logistyka” oraz w opracowaniu monograficznym jako rozdziały.
Przygotowanie maszynopisu do monografii:
 • Minimalna objętość tekstu - 12 stron max. 15 stron
 • Strona formatu A4 z marginesami: górny i dolny – 2,5; lewy i prawy – 2,5
 • Czcionka - Times New Roman Tytuł - 12 pkt. wersalikami pogrubionymi (Bold)
 • Akapit wyśrodkowany Tytuł rozdziału - 12 pkt, Bold
 • Tekst podstawowy - 12 pkt.
 • Tekst w tabeli - 10 pkt, tytuł tabeli nad tabelą czcionka TNR 10 Bold, źródło pod tabelą czcionka TNR 10 Bold, Kursywa
 • Tytuł rysunku bezpośrednio pod rysunkiem: czcionka TNR 10 Bold, źródło pod tytułem czcionka TNR 10 Bold, Kursywa
 • Przypisy - czcionka 9 pkt. automatyczne dolne tworzenie przypisu:
 • w odniesieniu do pozycji książkowych: inicjały imion, nazwisko autora, tytuł książki, wydawcę, miejsce wydania; rok wydania, nr strony J. Kowalski, Tytuł książki, Miejsce wydania, Wydawnictwo, 2000.
 • w odniesieniu do opracowań zwartych zbiorowych: inicjały imion autora, nazwisko, tytuł opracowania, [w:] nazwisko i inicjały imion redaktora (red.), tytuł pracy zbiorowej, wydawcę, miejsce wydania; rok wydania, J. Kowalski, Tytuł rozdziału, w: Nowak J. (red.) Tytuł książki, Miejsce wydania, Wydawnictwo, 2002.
 • w odniesieniu do artykułów w czasopismach: inicjały imion autora, nazwisko, tytuł artykułu, "nazwa czasopisma" numer, wydawnictwo, rok wydania J. Kowalski, Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Numer czasopisma, Wydawnictwo, 2001.
 • Bibliografia - czcionka 9 pkt. Tytuł w języku angielskim - 12 pkt. pogrubiony
 • Streszczenie (maksymalnie po 12 wierszy) w języku polskim i angielskim - 9 pkt.
 • Interlinia - 1 wiersza
 • Wcięcie akapitowe - 1,25 cm
Uwagi:

Szerokość tabeli, rysunków i wykresów nie może być większa niż szerokość kolumny tekstu. Wykresy należy przygotować w postaci czarno-białej w skali 1:1. Tabele, rysunki i wykresy należy umieścić w tekście opracowania oraz załączyć plik źródłowy. Podając źródła tabel i rysunków, należy wskazywać, na jakiej podstawie lub z czyjej inspiracji one powstały.
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!