PL EN UA
Strona Główna » Inżynieria środowiska » Rekrutacja

Rekrutacja

_OK_rekrutacja_tlo.jpg

 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa.

 

Przedłużenie rekrutacji do 1 października 2017 r.


 

Instytut Nauk Technicznych prowadzi rekrutację na 3,5 letnie studia I stopnia - inżynierskie w trybie stacjonarnym (bezpłatne) na kierunku Inżynieria Środowiska.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunek Inżynieria środowiska odbywa się na zasadzie konkursu świadectw (dotyczy to zarówno "starej" jak i "nowej matury").

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6),

2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w Sekretariacie Instytutu Nauk Technicznych (parter, budynek Kolegium Technicznego, p. 1.9) prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • podanie na obowiązującym w uczelni formularzu (wydruk formularza możliwy jest po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie:
    w zakładce E-dziekanat
  • dyplom maturalny (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 fotografie (takie jak do dowodu osobistego),
  • potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł (wpłaty można dokonać w kasie uczelni; kasa czynna jest od pn.-pt.w godz.8:00-14.00 lub na podany niżej numer konta bankowego: 05 2030 0045 1110 0000 0090 7450),
  • poświadczona kserokopia dowodu osobistego (oryginał należy przedłożyć do wglądu w Sekretariacie INT).

Ponadto:

  • laureaci i finaliści olimpiad - oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,
  • absolwenci szkół średnich legitymujących się dyplomem "matury międzynarodowej" - tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2, w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.

tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie Instytutu Nauk Technicznych nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia na kierunku Inżynieria środowiska.

 

  Chcesz u nas studiować ? Przejdź na stronę główną i zaloguj się

Link do zakładki E-dziekanat

 

 

Potwierdzanie efektów uczenia w Instytucie Nauk Technicznych na kierunku Inżynieria środowiska.

Od roku akademickiego 2016/2017 kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek Inżynieria środowiska mogą skorzystać z potwierdzenia efektów uczenia się z chwilą przyjęcia ich na studia, jeżeli spełniają w tym względzie wymogi Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się - do pobrania.

Wykaz przedmiotów, które mogą być uznane na podstawie oceny efektów uczenia się zdobytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym w roku akademickim 2015/2016

Informacja dotycząca uznawalności Efektów Uczenia Się

 

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW:

If you are interested in studying at the East European State Higher School in Przemysl send a message to studiujwpolsce@pwsw.pl and you will receive exact information.

 

Якщо Ти зацікавлений навчанням у Державній вищій східноєвропейській школі в Перемишлі, напиши на адресу studiujwpolsce@pwsw.pl - отримаєш детальнішу інформацію.

 

Jesteś zainteresowany studiami w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu napisz na adres studiujwpolsce@pwsw.pl otrzymasz dokładne informacje.

 

 

Każdy z kandydatów otrzyma pisemne zawiadomienie o decyzji Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!