PL EN UA
Strona Główna » Socjologia » Rekrutacja na socjologię

Rekrutacja na socjologię

STUDIUJ NA KIERUNKU SOCJOLOGIA

 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/ 2018 

 

 

 

 

TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 

 

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ DO 01.10.2017

 

 


 

 

 

 

 

 

Chcesz studiować SOCJOLOGIĘ w PWSW w Przemyślu ?

Przejdż do zakładki E-dziekanat na górze strony, załóż konto i ZALOGUJ SIĘ

 

 

Masz pytanie?

zadzwoń 

tel. 16 735 52 13

 

Miejsce składania  dokumentów:

 Sekretariat Instytutu Socjologii

ul. Książąt Lubomirskich 4

37 - 700 Przemyśl

pokój 215 (II piętro)

 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

 

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

 

1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (rejestracji i wydruku można dokonać z dowolnego miejsca; dodatkowy punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6),

2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW (Instytut Socjologii pokój 215 Kolegium Wschodnie) prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

 

II ETAP REKRUTACJI:

 

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu (Instytut Socjologii) nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia na kierunku socjologia.

 

 

Jesteś zainteresowany studiami w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu napisz na adres

otrzymasz dokładne informacje.

 

If you are interested in studying at the East European State Higher School in Przemysl send a message to and you will receive exact information.

 

Якщо Ти зацікавлений навчанням у Державній вищій східноєвропейській школі в Перемишлі, напиши на адресу - отримаєш детальнішу інформацію.

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 

 

Nowa matura


Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 

  • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów* 0,1 = ilość punktów rankingowych
  • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów* 0,15 = ilość punktów rankingowych
(* iloczyn)

 

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

 

Stara matura

  Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

za ocenę 6 -10 pkt.;

za ocenę 5 - 8 pkt.;

za ocenę 4 - 6 pkt.;

za ocenę 3 - 4 pkt.;

za ocenę 2 - 2 pkt.

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

  1. podania na obowiązującym w uczelni formularzu,
  2. dyplomu maturalnego (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
  3. świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  4. 2 fotografie,
  5. potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej,
  6. poświadczonej kserokopii dowodu osobistego.

Ponadto:

  1. laureaci i finaliści olimpiad - oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,
  2. absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem "matury międzynarodowej" - tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

 

 

 

 


 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!