PL EN UA
Strona Główna » Anglistyka » Rekrutacja

Rekrutacja


FILOLOGIA ANGIELSKA "ENGLISH AT WORK"

 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa. Dokumenty można składać do

1 października 2017 r.

 

Uwaga!

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach, z dniem 1 sierpnia rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja, która trwa do 1 października 2017 roku.

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (rejestracji i wydruku można dokonać z dowolnego miejsca; dodatkowy punkt elektronicznej rekrutacji    znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6),

2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW (Instytut Humanistyczny pok. 19 Kolegium Wschodnie) prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu ( Instytut Humanistyczny) nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia  Filologia ze specjalnościa filologia angielska.

 

Anglistyka - "ENGLISH AT WORK"

 

Prowadzimy nabór na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska

 

Specjalizacje

  • Translatorska (dla tłumaczy)
  • Business Communication

(URUCHOMIENIE SPECJALNOŚCI ZALEŻY OD LICZBY CHĘTNYCH)

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  1. podanie na obowiązującym w uczelni formularzu (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej),
  2. dyplom maturalny (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
  3. świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  4. 2 fotografie,
  5. potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej - 80 zł, 
  6. poświadczona kserokopia dowodu osobistego.

Ponadto:

  1. laureaci i finaliści olimpiad - oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,
  2. absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem "matury międzynarodowej"- tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego,

Numer konta uczelni na które można dokonywać opłaty rekrutacyjnej

 

studia stacjonarne:

05 2030 0045 1110 0000 0090 7450 

 

studia niestacjonarne:

27 2030 0045 1110 0000 0249 0870

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Humanistycznego

ul. Książąt Lubomirskich 4

tel. 16 7355220

 

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunek filologia odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Dla kandydatów na filologię wymagany jest egzamin maturalny z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowią lub jako przedmiot dodatkowy. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE- oceny A, B; CAE-oceny A,B,C; CPE - oceny A,B,C, TOEFL (z wynikiem co najmniej 50% punktów) lub TELC (poziom co najmniej B2).

 

REKRUTACJA DLA CUDZOZIEMCÓW / FOREIGNERS / ІНОЗЕМНІ

Jesteś zainteresowany studiami w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu napisz na adres otrzymasz dokładne informacje.

If you are interested in studying at the East European State Higher School in Przemysl send a message to and you will receive exact information.

Якщо Ти зацікавлений навчанням у Державній вищій східноєвропейській школі в Перемишлі, напиши на адресу - отримаєш детальнішу інформацію.

Punkt informacyjno-rekrutacyjny dla cudzoziemców znajduje się w bibliotece PWSW  pok. 1

Пункт інформаційно -рекрутаційний для іноземців знаходиться в приміщенні бібліотеки  к.1

 

Tel. 16 7355114 wew. 114

e-mail:

 


PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!