PL EN UA
Strona Główna » Historia » Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja na HISTORIĘ trwa!

Dokumenty można składać do 1 października 2017!

 


 

W roku akademickim 2017/2018 studenci HISTORII mogą wybrać

 

- moduł (specjalność) turystyczny (turystyka międzynarodowa)

lub

- moduł (specjalność) dydaktyczny  (nauczycielski) *

- moduł  (specjalność) historia wojskowości *

- moduł  (specjalność) rekonstrukcje historyczne *


 

 

* - spacjalność zostanie uruchomiona, jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów.

 

WAŻNE !

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

 

1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (punkt elektronicznej rekrutacji    znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6),

 

2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji w Sekretariacie Instytutu Historii PWSW (ul. Książąt Lubomirskich 6, Przemyśl, Pałac Lubomirskich, parter, pokój nr 16) prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

 

II ETAP REKRUTACJI:

 

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

 

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

 

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie Instytutu Historii nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia na kierunku HISTORIA

 

 

.

    Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 

  1. formularz rekrutacyjny - obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów  ( należy się zarejestrować, wypełnić a następnie wydrukować formularz rekrutacyjny)

 

  1. świadectwo dojrzałości - kserokopia (oryginał do wglądu)

 

  1. świadectwo ukończenia szkoły średniej - kserokopia (oryginał do wglądu)

 

  1. 2 fotografie,

 

  1. potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej - 80 zł,

 

  1. kserokopa dowodu osobistego - (oryginał do wglądu)

 

 

Powyższe dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Historii (Palac Lubomirskich, parter, p. 16), ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl

 

(od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00)

 

 

 

Przyjęcie na pierwszy rok studiów następuje na podstawie kryteriów określonych dla kandydatów z "nowa maturą" i kandydatów ze stara maturą (szczegóły http://www.pwsw.pl/zasady-rekrutacji)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I n d y w i d u a l n y  System  Studiowania

 

na kierunku

HISTORIA

specjalności:

- turystyka  międzynarodowa

- nauczycielska


 


 

dla osób

 

- pracujących i  utrzymujących rodziny

- dysponujących  ograniczonym  czasem

- legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

- znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

 

OFERUJEMY:

- BEZPŁATNE,  3- letnie studia wyższe pierwszego stopnia (licencjackie)

- zajęcia w godzinach popołudniowych, dostosowanych do potrzeb grupy

- ustalenie indywidualnych terminów realizacji planu studiów

- interesujące zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę uniwersytecką

- atrakcyjne wycieczki w ramach praktyk na  specjalności turystycznej

 

Studia bez ograniczeń wiekowych!

 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, otwierający drogę do kariery zawodowej.

Dyplom umożliwia kontynuowanie nauki na studiach uzupełniających magisterskich lub ubieganie

się o przyjęcie na studia podyplomowe.

 

----------------------------------------------------------------------

Masz pytania – przyjdź, napisz, zadzwoń:

Sekretariat Instytutu Historii PWSW

ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl

 

tel. 16 7355170, email: historia@pwsw.pl, strona: www.pwsw.eu

 

 

 

 

 

 


 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!