PL EN UA
Strona Główna » Mechatronika » Rekrutacja

Rekrutacja

_OK_rekrutacja_tlo_mechatronika.jpg


 

 

Instytut Nauk Technicznych prowadzi rekrutację na 3,5 letnie studia I stopnia - inżynierskie w trybie stacjonarnym (bezpłatne).

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (punkt elektronicznej rekrutacji    znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6),

2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w Sekretariacie Instytutu Mechatroniki (Przemyśl, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, Kolegium Techniczne, sekretariat pokój nr 1.7) prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie Instytutu Mechatroniki  nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia na kierunek Mechatronika.

 

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • podanie na obowiązującym w uczelni formularzu (wydruk formularza możliwy jest po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie: http://www.pwsw.pl/ w zakładce e-rekrutacja)
  • dyplom maturalny (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 fotografie (takie jak do dowodu osobistego),
  • potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł (wpłaty można dokonać w kasie uczelni; kasa czynna jest od pn.-pt.w godz.8:00-14.00 lub na podany niżej numer konta bankowego: 05 2030 0045 1110 0000 0090 7450),
  • poświadczona kserokopia dowodu osobistego (oryginał należy przedłożyć do wglądu w Sekretariacie INT).

Ponadto:

  • laureaci i finaliści olimpiad - oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,
  • absolwenci szkół średnich legitymujących się dyplomem "matury międzynarodowej" - tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą"

 

1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 

  • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
  • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą"

 

1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 

Ocena z przedmiotu

Liczba punktów

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

 

Chcesz u nas studiować ? Przejdź na stronę główną i zaloguj się (zakładka e-rekrutacja)!!!

 

Rozwiń skrzydła, studiuj mechatronikę!

 

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW:

If you are interested in studying at the East European State Higher School in Przemysl send a message to studiujwpolsce@pwsw.pl and you will receive exact information.

 

Якщо Ти зацікавлений навчанням у Державній вищій східноєвропейській школі в Перемишлі, напиши на адресу studiujwpolsce@pwsw.pl - отримаєш детальнішу інформацію.

 

Jesteś zainteresowany studiami w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu napisz na adres studiujwpolsce@pwsw.pl otrzymasz dokładne informacje.

 


PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!