PL EN UA
Strona Główna » Uczelnia » Inwestycje » Rewitalizacja parku

Rewitalizacja parku

Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich PWSW w Przemyślu

W okresie od 10 marca 2011 do 30 czerwca 2013 roku Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zrealizowała projekt pt. „Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich w Przemyślu”. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK.07.01.00-18-058/10-00 z dnia 9 sierpnia 2011. Pozyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Działanie 7.1 Rewitalizacja miast.
Wartość całkowita projektu: 2.348.057,83 PLN w tym dofinansowanie z EFRR: 1.991.940,84 PLN.Inwestycja objęła swym zakresem rewitalizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich w Przemyślu przyczyniając się do stworzenia lepszych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. W ramach projektu wykonano m.in.:


  1. Regulację i szaty roślinnej zabytkowego parku oraz nasadzenie nowych drzew.
  2. Prace remontowo – konserwatorskie przy wschodniej elewacji Pałacu Lubomirskich na w Przemyślu w tym remont elewacji wschodniej, remont tarasów, schodów, cokołów, gzymsów oraz płyty odbojowej
  3. Odbudowę dwóch stawów oraz regulacje gospodarki wodnej wraz z budowa przyłącza energetycznego policzkowego na terenie Parku Lubomirskich na działkach przy ul. Tymona Terleckiego 6 w Przemyślu.
  4. Ciągi piesze o nawierzchni żwirowej, brukowej i pieszo jezdnych o nawierzchni żwirowej. Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej na istniejącej starej podbudowie betonowej.
  5. Rozbudowę istniejącego parkingu przy budynku Kolegium Nowe,  małą architekturę w tym pergole ławki, kosze parkowe, tablice informacyjne.
  6. Wymianę starych lamp oświetleniowe na nowe energooszczędne oraz montaż monitoringu terenu obejmujący swym zasięgiem 2,5h powierzchni.

 

Obiekty objęte projektem tj. Pałac i Park Lubomirskich w Przemyślu Bakończycach wpisane są do rejestru zabytków nieruchomych prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem A – 362, decyzja z dnia 28 stycznia 1969 roku. Przeprowadzona inwestycja jest zgodna z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

PWSW Pałac Lubomirskich | Fot. I.K.
PWSW Pałac Lubomirskich
Fot. I.K.
PWSW Pałac Lubomirskich
PWSW Pałac Lubomirskich
PWSW Pałac Lubomirskich
PWSW Pałac Lubomirskich
Park PWSW
Park PWSW
Park PWSW
Park PWSW
Park PWSW
Park PWSW
Park PWSW
Park PWSW
Park PWSW
Park PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW
PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!