PL EN UA
Strona Główna » Socjologia » Program kształcenia » Socjologia w PWSW w Przemyślu

Socjologia w PWSW w Przemyślu

ZWIĄZEK STUDIÓW NA KIERUNKU SOCJOLOGIA Z MISJĄ  I STRATEGIĄ

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ  W PRZEMYŚLU

 

Cele kształcenia na kierunku socjologia są ściśle związane z misją PWSW. Uczelnia we współpracy ze środowiskiem lokalnym służy rozwojowi regionu poprzez oferowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych, wprowadzanie innowacyjnych metod organizowania i zarządzania funkcjonowaniem sferą życia komunalnego i gospodarczego, wdrażanie nowych technologii w zakresie komunikacji, wytwórczości i usług. Rozwój Uczelni opiera  na następujących celach strategicznych:

  1. Dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się potrzeb społecznych,

  2. Zapewnienie  wysokiego poziomu i jakości kształcenia,

  3. Rozwój kadry dydaktycznej i działalności naukowo - badawczej,

  4. Rozszerzenie służebnej roli Uczelni względem społeczeństwa w regionie,

   5. Zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia Uczelni, 

Realizowany w IS PWSW proces kształcenia odpowiada podstawowemu celowi, jakim jest dążenie do prawdy, otwartości na wiedzę i nowe idee. Gwarantuje to sama charakterystyka socjologii jako dyscypliny akademickiej, której początki, tradycja i współczesność opierały się i opierają na takich właśnie założeniach. Zarówno merytoryczne treści programu kształcenia, które obejmują wiedzę o roli człowieka w społeczeństwie, jak i przyjęte zasady partnerskich i opartych na zaufaniu relacji międzyludzkich w procesie dydaktycznym, mają na celu poszanowanie godności człowieka oraz szacunek dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw.

Realizowany na kierunku socjologia program kształcenia jest zbudowany wokół naukowych twierdzeń dotyczących ważkich, często kontrowersyjnych i stanowiących przedmiot ideologicznych sporów kwestii społecznych. W wyjątkowym stopniu koresponduje z misją PWSW jaką jest służenie rozwojowi regionu  we współpracy ze środowiskiem lokalnym „poprzez oferowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych, wprowadzanie innowacyjnych metod organizowania i zarządzania funkcjonowaniem sferą życia komunalnego i gospodarczego, wdrażanie nowych technologii w zakresie komunikacji, wytwórczości i usług” a tym samym kształtowanie osobowości i obywatelskich postaw studentów, by przygotować ich do odpowiedzialnego pełnienia funkcji społecznych i publicznych w regionie, Polsce i Europie.

Jednym z celów strategicznych PWSW jest rozwój kadry naukowo – dydaktycznej oraz działalności naukowo – badawczej. W ramach działalności naukowo - dydaktycznej przy Instytucie Socjologii PWSW utworzono w 2007 r. Centrum Badań nad Młodzieżą. W pierwszym roku swojej działalności zrealizowano badania nad aspiracjami edukacyjno-zawodowymi młodzieży pogranicza. Obecnie  problematyka i zakres badań uległy poszerzeniu. Badaniami zostały objęte problemy cyfrowego wykluczania, kompetencji cyfrowych i ich wpływu na modernizację regionu. Tego rodzaju aktywność służy uzyskaniu przez studentów i absolwentów kierunku Socjologia głębokiej orientacji w sprawach dotyczących szerszego społeczno – przestrzennego otoczenia ich życia i wykorzystywaniu tej wiedzy na różnych polach podejmowanych przez nich aktywności.

Podobne miejsce zajmuje w działalności Instytutu Socjologii tematyka Europy Środkowo –Wschodniej, zwłaszcza zaś wschodnich i południowych sąsiadów Polski. Daje to podstawy do uznania szczególnej roli kierunku Socjologia w realizacji jednego z istotnych zadań jako „integrowanie społeczności Europy Południowo-Wschodniej poprzez badania naukowe, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie tożsamości społecznej mieszkańców tych regionów.”

Cele kształcenia przyjęte na kierunku socjologia są w pełni zgodne z misją uczelni, jaką jest przekazywanie wiedzy na wysokim poziomie i zapewnienie zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych. Istotne miejsce w programie studiów zajmują treści dotyczące przedsiębiorczości, komunikacji, nowych technologii oraz procesów zachodzących na rynku pracy. Szczególny nacisk kładziony jest na stosowanie nowych metod i technik nauczania, użyciem nowoczesnych technologii. Celowi temu służy także system praktyk zawodowych i hospitacji terenowych.

Instytut Socjologii prowadzi też monitoring regionalnego i krajowego rynku pracy, poprzez badania i sympozja naukowe. Podejmowane są również działania mające na celu rozwijanie współpracy z pracodawcami, czego wyrazem jest dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i innowacyjnej gospodarki, przygotowanie absolwentów do podejmowania konkurencji na rynku pracy, powiązanie uczelni z gospodarką, wysoki poziom infrastruktury dydaktycznej i badawczej.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!