PL EN UA
Strona Główna » Student » Koło Naukowe Młodych Dyplomatów » Statut

Statut

 Statut

Koła Naukowego Młodych Dyplomatów

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej

w Przemyślu

(obowiązujący od 29 października 2013 r.)

 

 

I Postanowienia ogólne

 

§ 1

Koło Naukowe Młodych Dyplomatów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej (PWSW) w Przemyślu jest organizacją niezależną politycznie i światopoglądowo, zwaną dalej Kołem.

 

§ 2

Członkostwo w Kole jest otwarte dla wszystkich studentów PWSW w Przemyślu, a także dla osób z zewnątrz po uzyskaniu zgody Zarządu Koła.

 1. Zapisy do Koła prowadzi Sekretariat Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu i Opiekun Koła.
 2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Koła podejmuje Zarząd Koła.
 3. W ciągu roku akademickiego w spotkaniach Koła dopuszczalne są dwie nieobecności.
 4. Komisja Rewizyjna rozpatruje ponowne przyjęcie wykreślonych członków na pierwszym spotkaniu Koła w nowym roku akademickim.
 5. Od decyzji Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Koła.

 

§ 3

Pierwsze zebranie Koła odbywa się do końca października w każdym roku akademickim.

 

§ 4

Opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła wyznaczany przez Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu.

 

§ 5

Opiekun Koła dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności Koła.

 

§ 6

Działalność Koła finansowana jest ze środków PWSW w Przemyślu.

 

II Cele Koła

 

§ 7

Celami Koła są:

 1. Pobudzanie i rozwój zainteresowań członków Koła problematyką stosunków międzynarodowych.
 2. Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej.
 3. Integracja środowiska uczelnianego.
 4. Pomoc w nauce.
 5. Analiza stosunków międzynarodowych w kontekście transformacji społeczno-politycznej, zapobiegania konfliktom oraz budowania bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.
 6.  

§ 8

Koło realizuje cele statutowe poprzez:

 1. Działalność sekcji tematycznych i problemowych Koła.
 2. Organizację i udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych i dyskusjach panelowych.
 3. Współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą.
 4. Współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi.
 5. Organizację wyjazdów naukowo-poznawczych.
 6. Inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego statutu.

 

III Władze Koła

 

§ 9

Władze Koła stanowią: Walne Zebranie Członków Koła, Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna.

 

§ 10

Walne Zebranie Członków Koła, zwane dalej Walnym Zebraniem zwoływane jest przez opiekuna Koła zwanego dalej opiekunem. On także ustala termin Walnego Zebrania Członków Koła.

 

§ 11

Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy członków Koła zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§ 12

Członkowie Koła powinni zostać obligatoryjnie poinformowani o zwołaniu Walnego Zebrania nie później niż na 7 dni przed jego terminem.

 

§ 13

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Zmiana Statutu Koła Naukowego Młodych Dyplomatów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, zwanego dalej Statutem.
 2. Rozwiązanie Koła.
 3. Podejmowanie innych uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków Koła.
 4. Powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, członków Zarządu Koła i członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Upoważnianie Zarządu Koła do przejmowania w konkretnych sprawach kompetencji Walnego Zebrania.

 

§ 14

Rozwiązanie koła następuje uchwałą podjętą kwalifikowaną większością ¾ głosów w obecności co najmniej ¾ członków Koła.

 

 

 

§ 15

Walne Zebranie stanowi drugą instancję, do której można się odwołać od orzeczenia Komisji Rewizyjnej.

 

§ 16

Przewodniczący Koła:

 1. Reprezentuje Koło na zewnątrz.
 2. Przewodniczy Zarządowi Koła i kieruje jego pracami.
 3. Zwołuje Zarząd Koła.
 4. Przewodniczy zwołanym przez siebie zebraniom oraz Walnym Zebraniom.
 5. Posiada inne kompetencje jeżeli zostaną mu przekazane uchwałą przez Zarząd Koła bądź Walne Zebranie.
 6. Może przekazać pisemnie swoje kompetencje innym członkom Zarządu Koła.
 7. Przewodniczącego powołuje się i odwołuje większością 2/3 głosów członków Koła obecnych na Walnym Zebraniu.
 8. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok od dnia wyboru z możliwością nieograniczonej reelekcji.
 9.  

§ 17

Zarząd Koła tworzą: Przewodniczący Koła i członkowie Zarządu.

 1. Zarząd Koła powołuje się i odwołuje większością 2/3 głosów członków Koła obecnych na Walnym Zebraniu.
 2. Kadencja Zarządu Koła trwa 1 rok od dnia wyboru z możliwością nieograniczonej reelekcji.
 3. Kadencja Zarządu wygasa z dniem 30 września danego roku akademickiego.

 

§ 18

Walne Zebranie członków Koła wybiera od 2 do 5 członków Zarządu Koła.

 

§ 19

O liczbie wybieranych członków Zarządu Koła decyduje Walne Zebranie.

 

§ 20

Zarząd Koła wybiera spośród siebie Sekretarza i Skarbnika.

 

§ 21

Zarząd funkcjonuje w oparciu o swoje uchwały i uchwały Walnego Zebrania.

 

§ 22

Zarząd Koła uchwala wzór Deklaracji Członkowskiej oraz prowadzi rejestr członków Koła.

 

§ 23

Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła i może przejmować inne kompetencje, gdy jest do tego upoważniony przez Walne Zebranie.

 

§ 24

Szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu Koła oraz sposób funkcjonowania Zarządu Koła, uchwałą może określić Zarząd Koła.

 

 

§ 25

Komisja rewizyjna liczy od 3 do 5 członków. O ich liczbie decyduje Walne Zebranie.

 

§ 26

Komisja Rewizyjna:

 1. Wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Może uchwałą określić zakres obowiązków swoich członków.

§ 27

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Koła pod kątem zgodności jego działań z niniejszym Statutem.

 

§ 28

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

 

§ 29

Komisja Rewizyjna może:

 1. Unieważnić uchwałę niezgodną ze Statutem.
 2. Zawiesić w czynnościach cały Zarząd Koła lub członka zarządu Koła do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

 

§ 30

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana rozpocząć kontrolę na pisemny wniosek Zarządu Koła lub członka Koła.

 

§ 31

Wynik kontroli w formie Protokołu z Kontroli Komisja Rewizyjna jest zobowiązana podać do wiadomości do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku o przeprowadzenie kontroli.

 

§ 32

W sprawach związanych z łamaniem postanowień zawartych w Statucie, zachowaniem niezgodnym z prawem, dobrymi obyczajami i sporami między członkami Koła, Komisja Rewizyjna stanowi organ rozstrzygający.

 

§ 33

Postępowanie w sprawach związanych z § 33 Komisja Rewizyjna prowadzi na pisemny wniosek Zarządu Koła lub członka Koła.

 

§ 34

O terminie zebrania rozstrzygającego postępowanie Komisja Rewizyjna informuje pisemnie strony nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym zebraniem.

 

§ 35

Komisja Rewizyjna może:

 1. Udzielić upomnienia.
 2. Udzielić nagany.
 3. Zawiesić w czynnościach.
 4. Ograniczyć na czas roku bierne prawo wyborcze.
 5. Pozbawić członkostwa w Kole.

 

§ 36

Od rozstrzygnięć Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

 

IV Sekcje Tematyczne

 

§ 37

W celu prowadzenia działalności naukowej i samokształceniowej Zarząd Koła na pisemny wniosek 5 członków Koła może powołać Sekcje Tematyczne.

 

§ 38

Zarząd Koła określa sposób funkcjonowania Sekcji Tematycznej.

 

 

V Postanowienia końcowe

 

§ 39

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Instytucie.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!