PL EN UA
Strona Główna » Student » Koło Naukowe Młodych Samorządowców » Statut

Statut

STATUT

KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH SAMORZĄDOWCÓW

INSTYTUTU POLITOLOGII I POLITYKI REGIONALNEJ

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ

W PRZEMYŚLU

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Koło Naukowe Młodych Samorządowców (zwane dalej „KNMS” „Kołem”) jest niezależną samorządną organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającą przy Instytucie Politologii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej (zwanej dalej „PWSW” „Uczelnią”) w Przemyślu.

2. Działalność Koła finansowana jest ze środków PWSW w Przemyślu.

§ 2.

Podstawą prawną działania Koła jest ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 wraz z późniejszymi zmianami, Rozdział 2: Samorząd i organizacje studenckie, Art. 159).

§ 3.

Siedzibą Koła jest Instytut Politologii i Polityki Regionalnej PWSW w Przemyślu.

§ 4.

 

ROZDZIAŁ 2

Opiekun Koła

1. Opiekę naukową nad Kołem sprawuje Opiekun Koła wyznaczany przez Dyrektora Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej spośród kandydatów zaproponowanych przez Koło.

2. Opiekun Koła dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności Koła.

3. Opiekun Koła dokonuje potwierdzenia każdego pisma wystosowywanego przez Zarząd Koła.

§ 5.

Koło może być członkiem stowarzyszeń naukowych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 6.

Koło Naukowe jest organizacją niezależną politycznie, otwartą na osoby o różnym światopoglądzie.

ROZDZIAŁ 3

Cele i zadania Koła

§ 7.

1. Koło stawia sobie za cel:

a) stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów poszerzanie zakresu swojej wiedzy i zainteresowań z zakresu nauk politycznych,

b) prowadzenie działalności naukowo - badawczej (uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, debat, projekcji / prezentacji, warsztatów itp.),

c) kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć w zakresie: wybranych działań prospołecznych i inicjatyw obywatelskich, projektów edukacyjnych,

d) prowadzenie działalności popularyzującej dorobek PWSW w Przemyślu,

e) współpraca z organizacjami studenckimi PWSW w Przemyślu z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą,

f) współpraca z innymi organizacjami.

2. Koło realizuje w/w wymienione cele poprzez:

a) organizowanie i udział w seminariach, sympozjach oraz konferencjach i zjazdach naukowych,

b) współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,

c) organizowanie spotkań i dyskusji,

d) organizację wycieczek i objazdów naukowych,

e) inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ 4

Członkostwo w KNMS

Prawa i obowiązki członków

§ 8.

Członkiem zwyczajnym koła może zostać każdy student lub wykładowca PWSW w Przemyślu zainteresowany problematyką z zakresu nauk politycznych.

§ 9.

Zarząd może ustalić dodatkowe, równe dla wszystkich, kryteria przyjęcia do Koła, o czym zawiadamia zainteresowanych kandydatów.

§ 10.

O nadaniu członkostwa zwyczajnego decyduje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji przez kandydata.

§ 11.

Członek zwyczajny Koła może być członkiem innego koła naukowego działającego w PWSW.

§ 12.

Członkostwo wygasa wskutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia członka z Koła po złożeniu odpowiedniego oświadczenia,

2. Wykluczenia z Koła na podstawie uchwały Zarządu Koła w skutek nie wywiązywania się przez członka z jego obowiązków, nie przestrzegania statutu oraz postanowień i deklaracji władz Koła,

3. Ukończenia studiów.

§ 13.

Członkowie Koła Naukowego mają prawo:

1. Brać udział w działalności KNMS,

2. Uczestniczyć w zebraniach KNMS,

3. Inicjatywy uchwałodawczej na Walnym Zebraniu Członków,

4. Brać udział w wyborach do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,

5. Pełnić przewidziane Statutem funkcje we władzach Koła,

6. Uzyskiwania informacji na temat prac Zarządu,

7. Korzystania z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu KNMS na zasadach ustalonych przez Zarząd Koła,

8. Zgłaszania wniosków i zapytań podczas zebrań i Walnego Zebrania Członków.

9. Brać udział w pracach Sekcji Tematycznych Koła,

 

§ 14.

1. Każdy członek KNMS ma prawo ubiegać się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole.

2. Każde zaświadczenie może zostać wystawione i podpisane wyłącznie przez prezesa, w porozumieniu z koordynatorem sekcji, w której działa osoba starająca się o zaświadczenie lub Zarządem KNMS. Potwierdzenia wystawianego zaświadczenia dokonuje Opiekun KNMS.

 

§ 15.

Członkowie Koła Naukowego mają obowiązek:

1. Brać czynny udział w działalności KNMS,

2. Przestrzegać Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków KNMS, zarządzeń Zarządu KNMS,

3. Corocznego potwierdzenia swojego członkostwa na zasadach ustalonych przez Zarząd KNMS,

4. Dbać o dobre imię Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PWSW w Przemyślu.

5. Uiszczania w ustalonej przez Zarząd KNMS składki członkowskiej /rokrocznie do końca miesiąca stycznia/.

§ 16.

Członkiem honorowym KNMS może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Koła lub PWSW w Przemyślu.

§ 17.

Członka honorowego mianuje Walne Zebranie Członków KNMS, na wniosek Opiekuna Koła lub prezesa Koła.

ROZDZIAŁ 5

Władze Koła

§ 18.

Władze KNMS stanowią:

1. Walne Zebranie Członków KNMS,

2. Zarząd Koła.

3. Komisja Rewizyjna

 

§ 19.

Walne Zebranie Członków:

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą KNMS i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące KNMS.

2. Walne Zebranie zwoływane jest na pisemny wniosek Przewodniczącego Koła, Komisji Rewizyjnej, bądź 1/3Członków Koła.

3. Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy Członków Koła zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

2. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje dotyczące KNMS zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków KNMS, chyba, że Statut w szczególnych wypadkach przewiduje inną większość.

3. Walne Zebranie Członków zbiera się co najmniej dwa razy w roku akademickim.

4. Obradom Walnego Zebrania Członków przewodniczy Prezes KNMS lub inna osoba wyznaczona przez Prezesa KNMS spośród członków Zarządu.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) zmiana Statutu Koła Naukowego Młodych Samorządowców Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (następuje uchwałą, kwalifikowaną większością ¾ głosów w obecności co najmniej ¾ członków Koła),

b) powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Koła, członków Zarządu Koła, członków Komisji Rewizyjnej,

c) upoważnianie Zarządu Koła do przejmowania w konkretnych sprawach kompetencji Walnego Zebrania.

6. Walne Zebranie stanowi drugą instancję do której można się odwołać od orzeczenia Komisji Rewizyjnej.

7. Zarząd powiadamia mailowo członków Koła o dacie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.

8. Dla ważności posiedzeń oraz uchwał Walnego Posiedzenia wymagane jest quorum, które stanowi więcej niż połowę uprawnionych do głosowania członków. W przypadku braku quorum ogłaszana jest 30 minutowa przerwa, po której quorum nie obowiązuje.

9. Walne Posiedzenie zwołane w trybie określonym w pkt. 7 nie może:

a) odwoływać i powoływać władz Koła,

b) zmieniać Statutu,

c) podejmować decyzji o rozwiązaniu KNMS.

 

§ 20.

1. Zarząd Koła stanowi 5 osób (Prezes KNMS, Wiceprezes KNMS, Skarbnik KNMS, Sekretarz  KNMS oraz jeden Członek Zarządu) wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. Kadencja Zarządu 3 lata.

§ 21.

1. Zarząd Koła wybiera z pośród siebie Sekretarza i Skarbnika.

2. Zarząd funkcjonuje w oparciu o swoje uchwały i uchwały Walnego Zebrania.

3. Zarząd Koła uchwala wzór Deklaracji Członkowskiej oraz prowadzi rejestr Członków Koła.

4. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła i może przejmować inne kompetencje, gdy jest do tego upoważniony przez Walne Zebranie.

5. Szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu Koła oraz sposób funkcjonowania Zarządu Koła, Zarząd Koła może określić uchwałą.

6. Do kompetencji Zarządu Koła w szczególności należy:

a) podejmowanie uchwał bieżących,

b) podejmowanie decyzji dotyczących planu działalności Koła,

c) przedstawianie sprawozdania z prowadzonej działalności,

d) decydowanie o przynależności KNMS do organizacji krajowych i międzynarodowych,

e) podejmowanie decyzji o przyjęciu, usunięciu lub przywróceniu członkostwa zwyczajnego w KNMS,

f) zarządzanie majątkiem i funduszami Koła,

g) zwoływanie zwykłych zebrań Koła, powiadamiając o miejscu i czasie zebrania oraz o porządku obrad wszystkich członków.

§ 22.

Przewodniczący Koła:

1.Reprezentuje Koło na zewnątrz,

2. Przewodniczy Zarządowi Koła i kieruje jego pracami,

3. Zwołuje Zarząd Koła,

4. Przewodniczy zwołanym przez siebie zebraniom oraz Walnym Zebraniom Członków,

5. Posiada inne kompetencję jeżeli zostaną mu przekazane uchwałą przez Zarząd Koła bądź Walne Zebranie Członków,

6. Może przekazać pisemnie swoje kompetencje innym członkom Zarządu Koła.

§ 23.

Członkowie KNMS mogą odwołać się od decyzji Zarządu Koła do Walnego Zebrania Członków.

§ 24.

W wypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia danej funkcji zwoływane jest nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, podczas którego wybierany jest następca osoby rezygnującej.

 

§ 25.

Wybory do Zarządu Koła odbywają się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Członków (ogłoszonego przez Zarząd z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem), na którym wymagane jest quorum. Kandydatury na poszczególne funkcje zgłaszane są bezpośrednio przed wyborami.

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków, o liczbie których decyduje Walne Zebranie Członków.

2. Komisja Rewizyjna:

a) działa w oparciu o swoje uchwały,

b) wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza,

c) może uchwałą określić zakres obowiązków swoich Członków.

3. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Władz Koła pod kątem zgodności ich działań z niniejszym Statutem.

4. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na rok akademicki.

5. Komisja Rewizyjna może:

a) unieważnić uchwałę niezgodną ze Statutem,

b) zawiesić w czynnościach Władze Koła lub Członka Władz Koła do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

6. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana rozpocząć kontrolę na pisemny wniosek Władz Koła lub Członka Koła.

7. Wynik kontroli Komisja Rewizyjna jest zobowiązana podać do wiadomości do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku o przeprowadzeniu kontroli.

8. W sprawach związanych z łamaniem postanowień zawartych w Statucie, zachowaniem niezgodnym z prawem, dobrymi obyczajami, sporami między Członkami Koła, Komisja Rewizyjna jest organem rozstrzygającym.

9. Postępowanie w sprawach określonych w pkt. 8 Komisja Rewizyjna prowadzi na pisemny wniosek Władz Koła oraz Członka Koła.

10. O terminie zebrania rozstrzygającego postępowanie Komisja Rewizyjna informuje pisemnie strony co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

11. Komisja Rewizyjna może:

a) udzielić upomnienia,

b) udzielić nagany,

c) zawiesić w czynnościach,

d) ograniczyć na czas roku bierne prawo wyborcze,

e) pozbawić członkostwa w Kole.

12. Od rozstrzygnięć Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

ROZDZIAŁ 6

Działalność Koła Naukowego Młodych Samorządowców

§ 27.

Koło realizując swoje cele podejmując przedsięwzięcia dotyczące życia społecznego, politycznego, zwane dalej projektami.

§ 28.

Propozycje projektu ma prawo na Walnym Zebraniu Członków składać każdy członek Koła.

§ 29.

W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Koła, jak i każda inna osoba wyrażającą wolę współpracy.

 

ROZDZIAŁ 7

Sekcje tematyczne

§ 30.

W celu prowadzenia działalności naukowej i samokształceniowej Zarząd Koła na pisemny wniosek pięciu Członków Koła może powołać Sekcje Tematyczne.

§ 31.

Zarząd Koła określa sposób funkcjonowania Sekcji Tematycznej.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 8

Postanowienia końcowe

§ 32.

Uchwalenie oraz zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków KNMS.

§ 33.

Wniosek w sprawie zmiany Statutu mogą złożyć:

1. Opiekun Koła,

2. Zarząd Koła,

3. Co najmniej 1/3 członków KNMS.

§ 34.

Sprawy nieuregulowane w Statucie rozstrzygane są na Walnym Zebraniu Członków.

§ 35.

Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!