PL EN UA
Strona Główna » Student » Koło Naukowe Politologów » Statut

Statut

STATUT KOŁA NAUKOWEGO POLITOLOGÓW

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

Koło Naukowe Politologów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu jest organizacją ogólnouczelnianą o charakterze naukowym i samokształceniowym, zwaną dalej Kołem.

 

§ 2

 

Członkiem Koła może być każdy student PWSW w Przemyślu.

 

§ 3

 

Przyjęcie w poczet Koła następuje z chwilą wypełnienia Deklaracji Członkowskiej.

 

§ 4

 

Opiekę naukową nad Kołem sprawuje Opiekun Koła wyznaczany przez Jego Magnificencję Rektora spośród kandydatów zaproponowanych przez Koło.

 

§ 5

 

Opiekun Koła dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności Koła.

 

§ 6

 

Działalność Koła finansowana jest ze środków PWSW w Przemyślu.

 

 

II. Cele i zadania Koła

 

 

§ 7

 

Celami Koła są:

a        budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów,

b        wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,

c        integracja środowiska studenckiego,

d        pomoc w kształceniu,

e        bieżąca analiza i synteza zmian zachodzących w życiu społeczno-politycznym.

  

§ 8

 

Koło realizuje w/w wymienione cele poprzez:

a        działalność Sekcji Tematycznych Koła,

b        organizowanie i udział w seminariach, sympozjach oraz konferencjach i zjazdach naukowych,

c        współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,

d        organizowanie spotkań i dyskusji,

e        inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego Statutu.

 

 

III. Władze Koła

 

 

§ 9

 

Władze Koła stanowią:

a        Walne Zebranie Członków Koła,

b        Zarząd Koła,

c        Komisja Rewizyjna.

 

§ 10

 

Walne Zebranie zwoływane jest na pisemny wniosek Przewodniczącego Koła, zwanego dalej Przewodniczącym, Komisji Rewizyjnej, bądź połowy Członków Koła.

 

§ 11

 

Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy Członków Koła zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§ 12

 

Członkowie Koła powinni zostać poinformowani o zwołaniu Walnego Zebrania na 7 dni przed jego terminem.

 

§ 13

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a         zmiana Statutu Koła Naukowego Politologów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, zwanego dalej Statutem oraz rozwiązanie Koła, (następuje uchwałą, kwalifikowaną większością ¾ głosów w obecności co najmniej ¾ członków Koła),

b        podejmowanie innych uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła,

c        powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Koła, członków Zarządu Koła, członków Komisji Rewizyjnej,

d        upoważnianie Zarządu Koła do przejmowania w konkretnych sprawach kompetencji Walnego Zebrania.

 

 

§ 14

 

Walne Zebranie stanowi drugą instancję do której można się odwołać od orzeczenia Komisji Rewizyjnej.

 

§ 15

 

Przewodniczący Koła:

a        reprezentuje Koło na zewnątrz,

b        przewodniczy Zarządowi Koła i kieruje jego pracami,

c        zwołuje Zarząd Koła,

d        przewodniczy zwołanym przez siebie zebraniom oraz Walnym Zebraniom,

e        posiada inne kompetencję jeżeli zostaną mu przekazane uchwałą przez Zarząd Koła bądź Walne Zebranie,

f         może przekazać pisemnie swoje kompetencje innym członkom Zarządu Koła.

 

 

§ 16

 

Zarząd Koła tworzą:

a        Przewodniczący Koła,

b        Członkowie Zarządu.

 

§ 17

 

Walne zebranie członków wybiera od 2 do 5 członków Zarządu Koła.

 

§ 18

 

O liczbie wybieranych członków Zarządu Koła decyduje Walne Zebranie.

 

§ 19

 

Zarząd Koła wybiera z pośród siebie Sekretarza i Skarbnika.

 

§ 20

 

Zarząd funkcjonuje w oparciu o swoje uchwały i uchwały Walnego Zebrania.

 

§ 21

 

Zarząd Koła uchwala wzór Deklaracji Członkowskiej oraz prowadzi rejestr Członków Koła.

 

§ 22

 

Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła i może przejmować inne kompetencje, gdy jest do tego upoważniony przez Walne Zebranie.

 

§ 23

 

Szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu Koła oraz sposób funkcjonowania Zarządu Koła, Zarząd Koła może określić uchwałą.

 

§ 24

 

Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków, o liczbie których decyduje Walne Zebranie.

 

§ 25

 

Komisja Rewizyjna:

a        działa w oparciu o swoje uchwały,

b        wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza,

c        może uchwałą określić zakres obowiązków swoich Członków.

 

§ 26

 

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Władz Koła pod kątem zgodności ich działań z niniejszym Statutem.

 

§ 27

 

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na semestr.

 

§ 28

 

Komisja Rewizyjna może:

a        unieważnić uchwałę niezgodną ze Statutem,

b        zawiesić w czynnościach Władze Koła lub Członka Władz Koła do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

 

§ 29

 

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana rozpocząć kontrolę na pisemny wniosek Władz Koła lub Członka Koła.

 

§ 30

 

Wynik kontroli Komisja Rewizyjna jest zobowiązana podać do wiadomości do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku o przeprowadzeniu kontroli.

 

§ 31

 

W sprawach związanych z łamaniem postanowień zawartych w Statucie, zachowaniem niezgodnym z prawem, dobrymi obyczajami, sporami między Członkami Koła, Komisja Rewizyjna jest organem rozstrzygającym.

 

 

§ 32

 

Postępowanie w sprawach związanych z § 31 Komisja Rewizyjna prowadzi na pisemny wniosek Władz Koła oraz Członka Koła.

 

§ 33

 

O terminie zebrania rozstrzygającego postępowanie Komisja Rewizyjna informuje pisemnie strony co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

 

§ 34

 

Komisja Rewizyjna może:

a        udzielić upomnienia,

b        udzielić nagany,

c        zawiesić w czynnościach,

d        ograniczyć na czas roku bierne prawo wyborcze,

e        pozbawić członkostwa w Kole.

 

§ 35

 

Od rozstrzygnięć Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

 

 

IV. Sekcje tematyczne

 

 

§ 36

 

W celu prowadzenia działalności naukowej i samokształceniowej Zarząd Koła na pisemny wniosek pięciu Członków Koła może powołać Sekcje Tematyczne.

 

§ 37

 

Zarząd Koła określa sposób funkcjonowania Sekcji Tematycznej.

 

 

V. Postanowienia końcowe

 

 

§ 38

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!