PL EN UA
Strona Główna » Student » Koło Naukowe Studentów Socjologii » Statut

Statut

Statut

Koła Naukowego Studentów Socjologii

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej

w Przemyślu

 

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§ 1. Koło Naukowe Studentów Socjologii ( zwane dalej „KNSS" lub „Kołem" ) jest niezależną samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającą przy Instytucie Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

§ 2. Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz niniejszego statutu.

 

§ 3. Siedzibą KNSS jest Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu.

 

§ 4. Opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła wyznaczany przez Dyrektora Instytutu Socjologii PWSW w Przemyślu.

 

§ 5. Opiekun Koła dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności Koła.

 

§ 6. Koło może być członkiem stowarzyszeń naukowych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

 

§ 7. Koło jest organizacją niezależną politycznie, otwartą na osoby o różnym światopoglądzie.

 

 

Rozdział II - Finanse Koła

§ 8. Wszystkie potrzeby finansowe Kola pokrywane są ze środków Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu lub ze środków własnych Koła.

 

§ 9. Środki własne Koła pochodzą z dotacji, darowizn oraz dochodów zewnętrznych.

 

 

Rozdział III - Cele i zadania Koła

 

§ 10. Celami KNSS są:

1.       Popularyzacja socjologii.  

2.       Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej. 

3.       Integracja środowiska uczelnianego.

4.       Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

§ 11. Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. Rozwijanie zainteresowań i  poszerzanie zakresu wiedzy członków KNSS z zakresu socjologii.

2. Organizację i uczestnictwo w seminariach,  konferencjach, debatach, projektach  badawczych, projekcjach/prezentacjach, warsztatach itp.

3.Kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć w zakresie wybranych działań prospołecznych i inicjatyw obywatelskich, projektów edukacyjnych itp.

4. Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek KNSS między innymi poprzez udostępnianie i publikowanie:

- raportów z badań,

- prac członków Koła,

- wszelkich innych materiałów związanych z indywidualną lub
zespołową działalnością członków Koła.

5. Współpracę z organizacjami studenckimi Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej oraz z innych ośrodków naukowymi w kraju i zagranicą.

6.Współpracę z innymi organizacjami, w szczególności ze środowiska lokalnego.

 

 

Rozdział IV - Członkostwo w Kole. Prawa i obowiązki członków

 

§ 12. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student i nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej zainteresowany problematyką socjologiczną.

 

§ 13.  Zapisy do Koła prowadzi Sekretariat Instytutu Socjologii PWSW w Przemyślu, Prezes KNSS oraz Opiekun Koła.

 

§ 14. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Koła podejmuje Zarząd Koła.

 

§ 15. Zarząd może ustalić dodatkowe, równe dla wszystkich, kryteria przyjęcia do Koła, o czym zawiadamia zainteresowanych kandydatów.

 

§ 16. Członkostwo wygasa wskutek:

- dobrowolnego wystąpienia członka z Koła po złożeniu odpowiedniego oświadczenia,

- wykluczenia z Koła na podstawie uchwały Zarządu Koła w skutek nie wywiązywania się przez  członka z jego obowiązków, nie przestrzegania Statutu, oraz postanowień i deklaracji władz Koła,

- ukończenia studiów.


§ 17. Członkowie Koła mają prawo:

- brać udział w działalności KNSS,

- uczestniczyć w zebraniach KNSS,

- inicjatywy uchwałodawczej na Walnym Zebraniu,

- brać udział w wyborach Zarządu Koła,

- być we władzach Koła,

- uzyskiwania informacji na temat prac Zarządu,

- korzystania z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu KNSS na 
zasadach ustalonych przez Zarząd Koła,

- zgłaszania wniosków i zapytań podczas zebrań i Walnego Zebrania.

 

§ 18. Każdy członek KNSS ma prawo ubiegać się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole. Każde zaświadczenie może zostać wystawione i podpisane wyłącznie przez prezesa, zastępcę prezesa KNSS lub opiekuna Koła.

 

§ 19. Członkowie Koła mają obowiązek:

- brać czynny udział w działalności KNSS,

- przestrzegać Statutu, uchwał Walnego Zebrania KNSS, rozporządzenia Zarządu KNSS,

- corocznego potwierdzenia swojego członkostwa na zasadach ustalonych przez Zarząd KNSS,

- dbać o dobre imię Instytutu Socjologii i PWSW w Przemyślu.

 

§ 20. Członkiem KNSS może zostać osoba spoza PWSW po uzyskaniu zgody Zarządu KNSS.

 

 

Rozdział V - Władze Koła

 

§ 21. Władze KNSS stanowią:

- Walne Zebranie członków Koła,

- Zarząd Koła.

 

§ 22. Walne zebranie:

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą KNSS i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące KNSS.

2.Walne Zebranie podejmuje decyzje dotyczące KNSS zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej 2/3 członków KNSS.

3.Walne zebranie zbiera się co najmniej raz na semestr.

4.Obradom Walnego Zebranie przewodniczy Prezes KNSS lub inna osoba wyznaczona przez Prezesa KNSS spośród członków Zarządu.

5.Walne Zebranie może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Prezesa KNSS lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych.

6.Zarząd ogłasza dzień, na który zwołano Walne Zebranie wraz z proponowanym porządkiem obrad przynajmniej na 7 dni wcześniej.

7.Dla ważności posiedzeń oraz uchwał Walnego Zebrania wymagane jest quorum, które stanowi 2/3 uprawnionych do głosowania członków. W przypadku braku quorum ogłaszana jest 30 minutowa przerwa, po której quorum nie obowiązuje.

8.Walne Zebranie zwołane w trybie określonym w pkt. 7 nie może:

a) odwoływać i powoływać władz Koła,

b) zmieniać Statutu,

c) podejmować decyzji o rozwiązaniu KNSS.

 

§ 23. Kadencja Zarządu Koła trwa 1 rok od dnia wyboru z możliwością nieograniczonej reelekcji. (o ile w trakcie trwania kadencji Zarządu nie zajdą okoliczności przewidziane w § 30 Statutu Koła).

 

§ 24. Zarząd Koła stanowią:

- Prezes,

- Zastępca Prezesa,

- Sekretarz,

- Skarbnik.

 

§ 25. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

- podejmowanie uchwał bieżących,

- podejmowanie decyzji dotyczących planu działalności Koła,

- przedstawianie sprawozdania z prowadzonej działalności,

- decydowanie o przynależności KNSS do organizacji krajowych i międzynarodowych,

- podejmowanie decyzji o przyjęciu, usunięciu lub przywróceniu członkostwa
zwyczajnego w KNSS,

- zarządzanie majątkiem i funduszami Koła,

- zwoływanie zwykłych zebrań Koła, powiadamiając o miejscu i czasie zebrania oraz 
o porządku obrad wszystkich członków.

 

§ 26. W zebraniach Zarządu Koła mogą uczestniczyć, na prośbę Zarządu, bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 27. Członkowie KNSS w przeciągu dwóch tygodni mogą odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania.

 

§ 28. W wypadku rezygnacji Prezesa Zarządu z pełnienia funkcji zwoływane jest nadzwyczajne Walne Zebranie w przeciągu 2 tygodni, podczas którego wybierany jest następca osoby rezygnującej (do końca kadencji).

 

§ 29. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu Prezesowi KNSS dokumentacji oraz przekazaniu wszelkich spraw, którymi się zajmował.

 

§ 30. Wybory Zarządu Koła odbywają się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania (ogłoszonego przez Zarząd z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem), na którym wymagane jest quorum. Kandydatury na członków Zarządu zgłaszane są bezpośrednio przed wyborami.


§ 31. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy:

- zwoływanie zebrań Zarządu Koła,

- przewodniczenie obradom Walnego Zebrania,

- reprezentowanie KNSS w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią,

- koordynowanie prac Zarządu Koła.

 

§ 32. Do Zastępcy Prezesa Zarządu stosują się odpowiednio przepisy dotyczące Prezesa Zarządu.
W przypadku nieobecności Prezesa, Zastępca Prezesa wykonuje jego zadania.

 

§ 33. Do obowiązków Sekretarza Zarządu należy:

- informowanie członków Koła o terminie, miejscu i tematyce Walnego Zebrania oraz zwykłych zebrań,

- pilnowanie porządku obrad,

- sporządzanie protokołów z posiedzeń,

- prowadzenie dokumentacji działalności Koła.

 

§ 34. Do obowiązków Skarbnika Zarządu należy:

- sprawowanie pieczy nad finansami Koła,

- prowadzenie dokumentacji pozwalającą na przeprowadzenie kontroli finansów Koła.

 

§ 35. Prezes może rozszerzyć kompetencje i obowiązki członków Zarządu.

 

 

Rozdział VI - Działania Koła Naukowego Studentów Socjologii

 

§ 36. Koło realizując swoje cele  prowadzi przedsięwzięcia dotyczące życia społecznego, kulturalnego, zwane dalej  projektami.

 

§ 37. Propozycje projektu ma prawo na zebraniu składać każdy członek Koła. Zarząd Koła zatwierdza projekt.

 

§ 38. Odpowiedzialność za realizację projektu ponosi cały zespół podejmujący się jego realizacji.

 

§ 39. Pracami zespołu kieruje koordynator projektu, którym może zostać inicjator lub inna osoba wyrażająca chęć kierowania danym projektem.

 

§ 40. W projekcie może uczestniczyć każdy członek KNSS, jak i każda inna osoba wyrażającą wolę współpracy. Dobór osób pozostaje
w kwestii osoby koordynującej.

 

§ 41. Koordynator zobowiązany jest na zebraniach informować o przygotowaniach, przebiegu i efekcie końcowym przeprowadzanego przezeń projektu.

 

 

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

 

§ 42. Uchwalenie oraz zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Walnego Posiedzenia podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków KNSS.

 

§ 43. Wniosek w sprawie zmiany Statutu mogą złożyć:

- Opiekun Koła,

- Zarząd Koła,

- co najmniej 1/3 członków KNSS.

 

§ 44. Zmiany do Statutu muszą być przedłożone w formie pisemnej wraz z podpisem inicjatora. Zmiany będą poddane pod dyskusję podczas najbliższego Walnego Posiedzenia.

 

§ 45. Sprawy nieuregulowane w Statucie rozstrzygane są na Walnym Posiedzeniu.

 

§ 46. Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!