PL EN UA
Strona Główna » Student » Stypendia 2015/2016 » Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium socjalne

       Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.

       Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 powinien wypełnić i złożyć we właściwym dla siebie sekretariacie wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z załącznikami.

       Wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym należy złożyć w terminie do 30 września 2015 r. 

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.    

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045)
ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r.  2506  zł.

 

 


 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!