PL EN UA
Strona Główna » Student » Dział Nauczania » Zakres działalności Działu Nauczania

Zakres działalności Działu Nauczania

Dział Nauczania (DNA) realizuje następujące zadania:

1.       Opracowuje projekty wewnętrznych uregulowań prawnych w zakresie spraw prowadzonych   w Dziale, a dotyczących w szczególności zasad i spraw związanych z rekrutacją na studia, re­gulaminu studiów, zasad prowadzenia indeksu studenta, organizacji roku akademickiego, odpłatności za zajęcia dydaktyczne, pomocy materialnej i spraw dyscyplinarnych dla stu­dentów.

2.       Koordynuje pracę instytutów w zakresie wdrażania nowych rozwiązań prawnych i prowa­dzenia dokumentacji toków studiów oraz podnoszenia jakości kształcenia.

3.       Sprawdza pod względem formalnym kompletność dokumentacji związanej z powoływaniem nowych kierunków, gromadzi i ewidencjonuje dokumentację w tym zakresie.

4.       Prowadzi działalność informacyjną w zakresie rekrutacji na studia.

5.       Ewidencjonuje zatwierdzone przez Senat plany i programy studiów stacjonarnych i niesta­cjonarnych prowadzonych w PWSW.

6.       Kontroluje poprawność przygotowania indeksów wydawanych przyjętym studentom, prowa­dzi działania związane z wydawaniem dyplomów ukończenia studiów.

7.       Udziela wyjaśnień w sprawie kredytów i pożyczek studenckich, spraw stypendialnych  stu­dentów i spraw związanych z tokiem studiów.

8.       Prowadzi rejestr organizacji studenckich i kół naukowych działających w PWSW.

9.       Prowadzi obsługę administracyjną Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PWSW, Pełno­mocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, koordynuje działania zmierzające do wyko­rzystania dotacji przyznanej na kształcenie i rehabilitację leczniczą osób niepełnosprawnych.

10.   Informuje i doradza w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych programach kształcenia.

11.   Podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie studentów zagranicznych, opracowuje ma­teriały informacyjne dla studentów zagranicznych.

12.   Prowadzi stały nadzór nad realizacją zatwierdzonych planów i programów nauczania na wszy­stkich rodzajach studiów.

13.   Rozlicza godziny dydaktyczne (pensowe, ponadwymiarowe, zlecone) zrealizowane w posz­czególnych instytutach.

14.   Kontroluje obciążenia dydaktyczne, rozlicza wynagrodzenia nauczycieli akademickich za go­dziny ponadwymiarowe, zlecone, należności ryczałtowe.

15.   Prowadzi ewidencję zajęć na studiach podyplomowych oraz rozlicza wypłaty za te zajęcia.

16.   Sporządza sprawozdania, analizy i zestawienia w zakresie rozliczeń obciążeń dydaktycznych.

17.   Pozyskuje oferty pracy, praktyk, staży dla studentów i absolwentów PWSW oraz współpra­cuje z pracodawcami i organizacjami studenckimi w tym zakresie.

18.   Bieżąco informuje studentów i absolwentów o ofertach pracy, praktykach i stażach oraz o moż­liwości uzupełniania i podwyższania kwalifikacji zawodowych.

19.   Zarządza stroną internetową PWSW w zakresie problematyki rynku pracy i szkoleń z tym związanych oraz zbiera i opracowuje dane do rankingów, ankiet.

20.   Prowadzi zadania właściwe dla Biura Karier, a w szczególności opracowuje wyniki badań an­kietowych dotyczące karier zawodowych absolwen­tów PWSW.

21.   Prowadzi obsługę administracyjną Zespołu ds. Ustawicznego Kształcenia.

22.   Nadzoruje prowadzoną przez instytuty organizację zawodowych praktyk studenckich sto­sownie do obowiązujących programów studiów.

23.   Prowadzi obsługę administracyjną Rektora ds. Kształcenia.

24.   Prowadzi obsługę administracyjną komisji, pełnomocników i rzeczników powoływanych do realizacji zadań właściwych dla Rektora ds. Kształcenia.

 

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!