PL EN UA
Strona Główna » Socjologia » Informacje o socjologii i kierunku studiów dla kandydatów » Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie Kryzysowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 

W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  

 

Przygotowuje absolwentów socjologii do pracy w organach administracji rządowej i samorządowej zapewniających bezpieczeństwo publiczne i zarządzających sytuacjami kryzysowymi, organizacjach pozarządowych realizujących programy prewencji i profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa i działań antykryzysowych     

 

Charakterystyka specjalności

 

Współczesny świat charakteryzuje się wielorakością kryzysów i zagrożeń zakłócających poczucie bezpieczeństwa zarówno na płaszczyźnie państwa, jak
i indywidualnych obywateli. Jednym z najważniejszych elementów prawidłowego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jest obecnie zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zwalczanie zagrożeń, występujących
w różnych aspektach funkcjonowania państwa i obywateli, ale przede wszystkim stała aktywność związana z przeciwdziałaniem tym zjawiskom, która wymaga właściwego przygotowania merytorycznego specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego.

Studia o profilu praktycznym na kierunku Socjologia o specjalności „Zarządzanie Kryzysowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego” są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczne w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową (np. w wyniku działań terrorystycznych, klęsk żywiołowych, awarii technicznych) na różnych szczeblach administracji publicznej. Potrzeba kształcenia specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego wynika również z faktu wprowadzenia przepisów na podstawie których utworzono Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podlega­jące premierowi, oraz centra i zespoły zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji samorządowej.

Niewątpliwym atutem profilu praktycznego specjalności „Zarządzanie Kryzysowe
w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”
poza przedmiotami specjalnościowymi jest również możliwość odbycia trzymiesięcznej praktyki zawodowej realizowanej w instytucjach odpowiadających za szeroko pojęte bezpieczeństwo na wszystkich szczeblach administracji publicznej, posiadających swoje siedziby na terenie miasta Przemyśla, oraz powiatów ościennych.

 

Dla kogo

 

Studia adresowane są do osób zamierzających podjąć pracę w administracji rządowej
i samorządowej, oraz służbach mundurowych na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa.
W trakcie studiów o specjalności „Zarządzanie Kryzysowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego” student nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje predysponujące go do podjęcia pracy w:

 1. Komórkach organizacyjnych urzędów wojewódzkich, miejskich i gminnych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego,
 2. Wojewódzkich, powiatowych i gminnych zespołach i centrach zarządzania kryzysowego,
 3. Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 4. Policji,
 5. Straży Granicznej,
 6. Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Straży Ochrony Kolei,
 8. Straży Gminnej (Miejskiej),
 9. Służbie Więziennej,
 10. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 11. Administracji Wojskowej,
 12. Wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju.

 

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!