PL EN UA
Strona Główna » Studia podyplomowe » Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

 

STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU

 ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI  EKONOMII  SPOŁECZNEJ

 

 

TYP STUDIÓW:

 Studia podyplomowe doskonalące dla osób z wykształceniem wyższym (magisterskim, licencjackim, inżynierskim)

CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej i menadżerskiej podmiotów ekonomii społecznej, posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu uwarunkowań prawnych, efektywnego zarządzania finansami PES, zarządzania personelem, współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i społecznym oraz przygotowaną do praktycznego kierowania strategią marketingową PES oraz korzystania ze wszelkich instrumentów finansowych dostępnych dla PES.

 

STUDIA ADRESOWANE są do członków organizacji pozarządowych, pracowników podmiotów ekonomii społecznej, doradców Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania PES. Adresatami studiów podyplomowych są także przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji samorządowych, pracownicy administracji publicznej, instytucji rynku pracy, instytucji integracji i pomocy społecznej, którzy chcą skutecznie wdrażać zadania wynikające z przyjętych polityk publicznych, w tym Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

 

RAMOWY MODUŁOWY PROGRAM  STUDIÓW:  ramowy program do pobrania

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Struktura zajęć:

Studia obejmują 230 godzin wykładów, zajęć warsztatowych, praktyk i seminarium dyplomowe.

 

Tryb zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym przez dwa semestry - w soboty i niedziele w godz.  9.00 - 17.30, zwykle co dwa tygodnie (z wykluczeniem długich weekendów i świąt).

Istnieje możliwość rezerwowania noclegu na terenie uczelni w cenie 35,00 zł (w pok. dwuosobowych).

 

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Rektora PWSW w Przemyślu o przyjęcie na studia podyplomowe podanie do pobrania
  • KSEROKOPIA oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu lub odpisu do doniesienia po uruchomieniu studiów)
  • kserokopia dowodu osobistego.

 

Termin rekrutacji:  od 01 KWIETNIA  2017 r. do  10 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

 

Rozpoczęcie studiów:  PAŹDZIERNIK 2017 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  w Przemyślu

Kolegium Techniczne

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

pokój nr 3.46

 

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 6

37-700 Przemyśl

z dopiskiem „Studia podyplomowe .............................................................."

                                                          (kierunek studiów podyplomowych)

Zapisów można także dokonać wcześniej drogą elektroniczną przesyłając formularz zgłoszenia na studia na adres: , a następnie dostarczyć dokumenty w terminie jak wyżej.

 

Koszt studiów:

Studia dwusemestralne - 3 000,00 zł

Możliwe formy płatności:

  • płatność roczna za dwa semestry - 3 000,00 zł, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć;
  • płatność semestralna - dwie raty po 1500,00 zł - przed rozpoczęciem każdego semestru.

Całość wpłaty lub rata (w zależności od wyboru formy płatności) powinna zostać wniesiona w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia studiów  na konto  uczelni.

Numer konta: 82 2030 0045 1110 0000 0249 0850 z podaniem imienia i nazwiska studenta oraz nazwy kierunku studiów podyplomowych

 

KONTAKT:

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  w Przemyślu

Dział Rozwoju i Współpracy

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

pokój nr 3.46

tel.  16 735 52 12

e- mail: podyplomowe@pwsw.pl

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!