PL EN UA
Strona Główna » Rekrutacja » Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Elektroniczna rekrutacja

Kierunki studiów w PWSW

 

Przemyska uczelnia prowadzi bezpłatne studia licencjackie i studia inżynierskie, a w swojej ofercie dydaktycznej posiada następujące kierunki studiów: architektura wnętrz, filologia ze specjalnością filologia angielska, filologia polska, historia, inżynieria środowiska, filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska), mechatronika, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, biezpieczeństwo i produkcja żywności,  projektowanie graficzne, inżynieria transportu i logistyki. Szeroki wachlarz kierunków i specjalności sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie.

 

Studiuj w Przemyślu

Dołącz do nas i studiuj w Przemyślu! Wysoko wykwalifikowana kadra z największych ośrodków uniwersyteckich i wciąż rozwijająca się baza dydaktyczna, z doskonale wyposażonymi labolatoriami, daje Wam nowe możliwości studiowania. W ogólnopolskim rankingu wyższych szkół zawodowych PWSW w Przemyślu jest jedną z najlepszych podkarpackich uczelni zawodowych, wyprzedzając inne PWSZ-ki z naszego województwa. Ponadto Uczelnia oferuje swoim studentom wysokie stypendia oraz wygodny nowoczesny akademik.

Bezpłatne studia? Przemyśl!

PWSW to jedyna bezpłatna uczelnia wśród szkół wyższych w Przemyślu. W dzisiejszych czasach gdy kryzys dotknął szkolnictwo prywatne nasza uczelnia daje pewność ukończenia studiów i to w komfortowych warunkach.

 

Jeżeli studia, to tylko Przemyśl.

Jeżeli Przemyśl, to tylko

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

WAŻNE !

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w PWSW jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów wymienionych w punkcie 3 poniższej informacji

 

(„3. Konieczne dokumenty”).

 

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6),

2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez odpowiednie Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.

tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.

 

Elektroniczna rekrutacja: wd.pwsw.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html


Punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1D sala nr 6.
Osobą udzielającą pomocy przy elektronicznej rekrutacji jest inż. Paweł Dębicki, tel. 16 735 52 84. Punkt jest czynny w dni robocze PWSW w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

PWSW w Przemyślu ogłasza w roku akademickim 2017/2018 nabór na następujące kierunki studiów stacjonarnych:

 • historia
 • filologia polska
 • politologia
 • socjologia
 • filologia ze specjalnością: lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)
 • filologia ze specjalnością: filologia angielska
 • stosunki międzynarodowe
 • architektura wnętrz
 • inżynieria środowiska (studia inżynierskie)
 • mechatronika studia inżynierskie)
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności (studia inżynierskie)
 • inżynieria transportu i logistyki (studia inżynierskie)
 • projektowanie graficzne.


Informacji na temat rekrutacji udzielają:

Informacje ogólne:

 • mgr Agnieszka Bielec, tel. 16 7355 112,

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych kierunków studiów są dostępne w sekretariatach instytutów:

 • historia - tel. 16 7355 170,
 • filologia polska -tel. 16 7355 190,
 • politologia - tel. 16 7355 180,
 • socjologia - tel. 16 7355 210,
 • filologia ze specjalnością: lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) – tel. 16 7355 220,
 • filologia ze specjalnością: filologia angielska - tel. 16 7355 220,
 • stosunki międzynarodowe - tel. 16 7355 240,
 • architektura wnętrz - tel. 16 7355 230,
 • inżynieria środowiska - tel. 16 7355 250.
 • mechatronika - tel. 16 7355 260,
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności - tel. 16 7355 250,
 • projektowanie graficzne - tel. 16 7355 230
 • inżynieria transportu i logistyki - tel. 16 7355 260.

1. Terminy rekrutacji:

 • Rekrutacja na kierunki kształcenia w PWSW w Przemyślu rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2017 roku.

 • Dokumenty można składać do 1 października 2017 roku.

 

 

2. Kierunki studiów i specjalności
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu kształci w zakresie następujących kierunków:

InstytutKierunekSpecjalności, specjalizacje
Instytut Historii Historia
 • nauczycielska,
 • turystyka międzynarodowa,
 Instytut Humanistyczny Filologia polska
 • Media - Język - Kultura
  • nauczanie języka polskiego jako obcego,
  • psychologia mediów i Public Relations,
  • kultura Europy Środkowo-Wschodniej,

Filologia ze specjalnością

filologia angielska

specjalizacje: 
 • psychologia mediów i Public Relations,
 • kultura Europy Środkowo-Wschodniej,
 • tłumaczenie praktyczne,
 • Business English,

Filologia ze specjalnością

lingwistyka stosowana

(angielsko-ukraińska)

specjalizacje: 
 • psychologia mediów i Public Relations,
 • kultura Europy Środkowo-Wschodniej,
 • tłumaczenie praktyczne,
 • Business English,
Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii Politologia
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • zarządzanie firmą europejską,
 • europejska administracja publiczna,
Stosunki międzynarodowe
 • biznes międzynarodowy,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe,
 Instytut Socjologii

 

Socjologia

 • zarządzanie zasobami ludzkimi i rynek pracy,
 • zarządzanie kryzysowe wjednostkach samorządu terytorialnego,
 • celno - skarbowa,
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja,
Instytut Sztuk Projektowych
Architektura wnętrz
 • projektowanie architektury wnętrz,
 • projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz,
 • projektowanie wystaw,
Projektowanie graficzne  
Instytut Nauk Technicznych
Inżynieria środowiska
 • odnawialne źródła energii,
 • zrównoważony rozwój zasobów środowiska,
Bezpieczeństwo
i produkcja żywności
 • technologia żywności,
 • technologia gastronomiczna i edukacja żywieniowa,
 • dietetyka,
Mechatronika
 • projektowanie systemów mechatronicznych,
 • mechatronika samochodowa,

Inżynieria transportu

i logistyki

 • zarządzanie transportem,
 • eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych

3. Konieczne dokumenty
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

 1. podania na obowiązującym w uczelni formularzu,
 2. dyplomu maturalnego (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
 3. świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 4. 2 fotografii o wymiarach 37 x 52 mm czytelnie podpisanych iminiem, nazwiskiem i numerem PESEL,
 5. potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej,
 6. poświadczonej kserokopii dowodu osobistego.

Ponadto:

 1. laureaci i finaliści olimpiad - oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,
 2. absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem "matury międzynarodowej"- tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego,
 3. kandydaci na kierunek architektura wnętrz przedstawiają teczkę z pracami o której mowa w punkcie dotyczącym dodatkowych egzaminów na ten kierunek.

Dokumenty dla cudzoziemców, którzy chcą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Osoby, które chcą  studiować  na zasadach obowiązujących obywateli polskich są rekrutowane na studia tak jak obywatele polscy. Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty:

a)     podanie na obowiązującym w uczelni formularzu,

b)     świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia nauki w szkole wyższej,

c)     certyfikat znajomość języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że  przy­gotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

d)     polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypad­ków na okres kształcenia w Polsce, albo  dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształ­cenia,

e)     2 fotografie (format 37x52 mm),

f)      poświadczoną kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia nauki na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

g)     poświadczoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem),

h)     dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

 

Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów w PWSW wynosi 80 zł

 

Numer konta uczelni na które można dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

76 1050 1562 1000 0090 3055 9794 


 

4. Tryb studiów
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschidnioeuropejskiej w Przemyślu są prowadzone w trybie stacjonarnym.

Po 3 latach studiów absolwenci uzyskają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata, a po 3,5 lub 4  letnich studiach inżynierskich tytuł inżyniera.

Studenci mogą korzystać z pomocy finansowej uczelni w postaci stypendiów socjalnych, a po I roku studiów - stypendium Rektora dla najlepszych studentów.


5. Zasady postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2017/2018:

A. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunki:

 • filologia polska
 • historia
 • politologia
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • inżynieria środowiska
 • mechatronika
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności
 • inżynieria transportu i logistyki

 

Postępowanie kwalifikacyjne na wyżej wymienione kierunki odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

 

a. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą"

 

1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 

 • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
 • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

b. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą"

 

1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 

Ocena z przedmiotu

Liczba punktów

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

B. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunek:

 

 • filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)
 • filofogia ze specjalnością filologia angielska

 

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunku filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) i filologia ze specjalnością filologia angielska odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

 

a. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą"

 

1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna  punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 

 • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
 • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

 

b. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą"

 

1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 

Ocena z przedmiotu

Liczba punktów

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska wymagany jest egzamin maturalny z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub jako przedmiot dodatkowy.

 

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie na studia  ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE- oceny A, B;  CAE- oceny A,B,C; CPE - oceny A,B,C, TOEFL (z wynikiem co najmniej 50% punktów) lub TELC (poziom co najmniej B2). 

 

C. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunki:

 • architektura wnętrz
 • projektowanie graficzne

 

Postępowanie kwalifikacyjne na w/w kierunki odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości i złożenia dodatkowego egzaminu.

 

a. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą"

 

1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
 • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

b. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą"

1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 

 

Ocena z przedmiotu

Liczba punktów

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Ponadto wszystkich kandydatów na w/w kierunki obowiązuje dodatkowy egzamin.

 

Egzamin dla kandydatów na architekturę wnętrz:

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań plastycznych połączona z przeglądem prac kandydata (prace rysunkowe, malarskie, fotografie, itp.).

 

Egzamin dla kandydatów na Projektowanie graficzne:
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań plastycznych połączona z przeglądem prac kandydata (prace graficzne, rysunkowe, fotograficzne, itp.).

 

Miejsce na liście rankingowej i pozytywny wynik z egzaminu praktycznego stanowią podstawę przyjęcia kandydata na studia.

 

6. Rekrutacja cudzoziemców - wymagane dokumenty:

a) podanie na obowiązującym w uczelni formularzu, wydrukowanym w systemie elektronicznej rekrutacji dokonanej poprzez stronę www.pwsw.pl (w zakładce E-rekrutacja),

b) świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia nauki w szkole wyższej,

c) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku,

d) certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

e) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

f) 2 fotografie (format 37x52 mm),

g) poświadczona kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i numerem),

h) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

 

Opłaty za studia dla cudzoziemców:

 

w roku akademickim 2017/2018 opłata za semestr studiów wynosi 3500 zł.

Studenci cudzoziemcy mogą zwracać się do rektora z prośbą o obniżenie opłaty do 50%.

 

Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.


 

7. Potwierdzanie efektów uczenia się

Od  roku akademickiego 2015/2016 kandydaci ubiegający się o przyjęcie  na kierunki: filologia polska, architektura wnętrz, politologia, inżynieria środowiska mogą skorzystać z potwierdzania efektów uczenia się z chwilą przyjęcia ich na studia, jeżeli spełniają w tym względzie wymogi Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się - do pobrania.

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!