PL EN UA
Strona Główna » Stosunki międzynarodowe » Rekrutacja » Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji 2017/2018 na kierunek

Stosunki Międzynarodowe

 

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii prowadzi nabór na 3 letnie licencjacie studia w trybie stacjonarnym (dziennym; BEZPŁATNE STUDIA

Dodatkowo dla osób pracujących oferujemy studia w ramach indywidualnego systemu studiowania. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe:

 

Etap I - elektroniczna rejestracja kandydata na stronie www.wd.pwsw.pl

(punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6)

 

Etap II - złożenie w Sekretariacie Instytutu Stosunków Międzynarododowych i Politologii kompletu dokumentów:

  1. podania na obowiązującym formularzu (wydruk formularza możliwy jest po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie: www.wd.pwsw.pl
    (istnieje możliwość elektronicznej rekrutacji w budynku 1D - Biblioteka PWSW sala nr 6)
  2. dyplomu maturalnego (świadectwa dojrzałości) w oryginale lub odpisu wydanego przez szkołę,
  3. świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  4. 2 fotografie,
  5. potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej - 80 zł (wpłaty można dokonać w kasie uczelni; kasa czynna jest od pn.-pt. w godz. 8:00-14.00 lub na podane niżej numey kont bankowych:

studia stacjonarne:

05 2030 0045 1110 0000 0090 7450 

6. kserokopii dowodu osobistego (oryginał należy przedłożyć do wglądu w Sekretariacie ISM)

 

Ponadto:

  1. laureaci i finaliści olimpiad - oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię (oryginał należy przedłożyć do wglądu w Sekretariacie ISM),
  2. absolwenci szkół średnich legitymujących się dyplomem "matury międzynarodowej" - tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty można składać w Sekretariacie ISM (Kolegium Wschodnie pok. 214 A, II piętro)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 1 PAŹDZIERNIKA 2017 r.


 

Każdy z kandydatów otrzyma pisemne zawiadomienie o decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW:

Punkt informacyjno-rekrutacyjny dla cudzoziemców znajduje się w bibliotece PWSW  pok. 1

 

Пункт інформаційно –рекрутаційний для іноземців знаходиться в приміщенні бібліотеки  к.1

 

Tel. 16 7355114 wew. 114

e-mail: studiujwpolsce@pwsw.pl

 

Dokumenty dla cudzoziemców, którzy chcą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Osoby, które chcą  studiować  na zasadach obowiązujących obywateli polskich są rekrutowane na studia tak jak obywatele polscy. Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty:

a.  podanie na obowiązującym w uczelni formularzu,

b.  zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej,

c.  certyfikat znajomość języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że  przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

d.  polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

e.  2 fotografie (format 37x52 mm),

f.   wizę lub kartę stałego pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP,

g.  potwierdzoną kserokopię Karty Polaka,

h.  potwierdzoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem),

i.   dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla obywateli polskich:

Kandydaci z "nową maturą"

 

Kryterium w postępowaniu kwalifikcyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

Poziom rozszerzony:

Poziom podstawowy:

 % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

 % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych 

 

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

 

Kandydaci ze "starą maturą"

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalny. Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:

Ocena ze świadectwa maturalnego

Liczba punktów

2.0

2

3.0

4

4.0

6

5.0

8

6.0

10

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!