PL EN UA
Strona Główna » Lektoraty » Zasady uczęszczania na lektoraty

Zasady uczęszczania na lektoraty

Regulamin obowiązujący studentów PWSW uczęszczających na lektoraty języków obcych w SPNJO PWSW

1.     Lektorat jest obowiązkowy.

2.     Zapisując się na lektorat, student zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia, zaliczania testów, prac kontrolnych, odrabiania prac domowych, czytania lektur oraz pracy własnej. Wymagania szczegółowe, w tym warunki uzyskania zaliczeń, podaje lektor na zajęciach na początku semestru.

3.     Studenci, którzy starają się o przepisanie oceny z lektoratu, muszą zgłosić się w październiku (w roku akademickim, w którym rozpoczyna się lektorat dla danego studenta) do Kierownika SPNJO z podaniem i dokumentacją potwierdzającą znajomość języka obcego (indeks z odpowiednimi wpisami).

4.     Student powtarzający rok może ubiegać się o awans dotyczący lektoratu pod warunkiem uzyskania zgody lektora i Kierownika SPNJO na podstawie podania zawierającego deklarację zaliczenia języka obcego w danym roku akademickim.

5.     Student może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia, jeśli posiada jeden z międzynarodowych certyfikatów lub egzamin państwowy. Certyfikat lub zdany egzamin państwowy nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczenia poszczególnych semestrów zgodnie z wymaganiami lektora (np. testy, lektura itp.).

6.     Studenci, którzy otrzymali zgodę Dyrektora macierzystego instytutu na indywidualny system studiowania, zobowiązani są zgłosić się niezwłocznie (do 2 tygodni od wydania zgody) do lektora prowadzącego zajęcia z danym rocznikiem, celem ustalenia zasad zaliczania lektoratu.

7.     Student zapisuje się do grupy językowej w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru, w którym rozpoczyna się lektorat, i do końca kursu uczęszcza na zajęcia, zgodnie z harmonogramem grupy językowej, do której jest zapisany. Przeniesienie studenta na lektorat innego języka lub do innej grupy może nastąpić w wyjątkowych wypadkach, za zgodą obydwóch lektorów i Kierownika SPNJO.

8.     W sytuacjach szczególnych o wpisaniu studenta na lektorat decyduje Dyrektor instytutu macierzystego.

9.     Zaliczenie lektoratu, w tym dopuszczenie do egzaminu końcowego, jest dokonywane:
a)  na podstawie oceny wyników nauczania realizowanej w formie
- przeprowadzania prac kontrolnych (testy, kolokwia, sprawdziany, kartkówki itp.);
- przygotowywania i kontroli zadań domowych (pisemnych i ustnych);
- zadań  do wykonania na zajęciach i ich kontroli - aktywność studenta (wypowiedzi ustne, praca indywidualna/w parach/zespołowa);
- pracy własnej studenta (np. projekty, lektury, prezentacje itp.),
b) na podstawie systematycznego uczęszczania studenta na zajęcia.

10. Student ma prawo do nieobecności na jednych zajęciach (90 min) w semestrze, a materiał zalicza w terminie ustalonym z lektorem.

11. Warunki  i tryb przystąpienia do egzaminu końcowego określa Regulamin Studiów Wyższych PWSW w Przemyślu.

 

 

 

 

 

Kierownik SPNJO

mgr Magdalena Tomusiak

PWSW Przemyśl na YouTube
Zapraszamy na nasz NK profil!